قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش


شماره 17027 2/9/1381
حضرت حجت الاسلام والمسملين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 29/7/1381 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 45033 13/9/1381
قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش كه در جلسه علني روز دوشنه مورخ بيست و نهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/8/1381به تاييدشوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 17027-ق مورخ 2/9/1381 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراءابلاغ مي گردد
رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي
ماده 1 - ماده (1) لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بشرح زيراصلاح مي گردد:
ماده 1- شوراي عالي آموزش و پرورش ، مرجع سياستگذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي ومتوسطه در چارچوب سياستهاي كلي نظام و قوانين ومقررات موضوعه است و سازمان اداري آن با بودجه و تشكيلات مستقل زير نظر شوراي عالي آموزش و پرورش فعاليت مي كند. وظيفه دبيرخانه شورا، پشتيباني علمي ،پژوهشي و خدماتي متناسب با وظايف و مسئوليت شور ، نظارت بر حسن اجراي مصوبات و توسعه ارتباطات با مجريان و مردم مي باشد كه در آئين نامه داخلي شورا تنظيم و توسط هيئت دولت به تصويب مي رسد.
ماده 2- ماده (2) لايجه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بشرح زير اصلاح مي شود:
ماده 2- رياست شوراي عالي آموزش و پرورش با رئيس جمهور است و در غياب وي وزير آموزش و پرورش رياست جلسه را بر عهده خواهد داشت . نايب رئيس شورا از بين اعضاء براي مدت دو سال تعين مي شود.
ماده 3- ماده (5) لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بشرح زير اصلاح مي شود.
ماده 5- مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش در حدوداختيارات قانوني شورا براي موسسات ذيربط لازم الاجراء است .
اين مصوبات پس از تاييد رئيس شورا توسط دبيركل به موسسات مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده 4- ماده (9) لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه 16/1/1359 شوراي مذكور و قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش و الحاق يك ماده به آن مصوب 25/9/1365 مجلس شواري اسلامي بشرح زير اصلاح مي شود:
ماده 9- تعداد اعضاي رسمي يا پيوسته (22) نفر بشرح زيرخواهد بود:
1- رئيس جمهور.
2- وزير آموزش و پرورش .
3- وزير علوم ، تحقيقات و فناوري و در غياب وي معاون آموزشي بعنوان نماينده ثابت .
4- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و در غياب وي يكي از معاونين بعنوان نماينده ثابت .
5- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و در غياب وي معاون آموزشي به عنوان نماينده ثابت .
6- وزير جهاد كشاورزي و در غياب وي يكي از معاونين بعنوان نماينده ثابت .
7- وزير صنايع و معادن و در غياب وي يكي از معاونين بعنوان نمانيده ثابت .
8- معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در غياب وي يكي از معاونين بعنوان نماينده ثابت .
9- دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش .
10- يكي نفر مجتهد آشنا به مسائل تعليم و تربيت به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم .
11- رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورژ
12- سه نفر مطلع و صاحب نظر در هر يك از رشته هاي علوم پايه ، فني و مهندسي و علوم انساني به انتخاب شوراي روساي فرهنگستانهاي كشور (حداقل يك نفر از آنان از بين زنان انتخاب شود).
13- سه نفر از اعضاء هيئت علمي گروههاي تخصصي دانشگاهها و پژوهشگاهها در رشته هاي مديريت آموزشي ، برنامه ريزي درسي و روانشناسي تربيتي به انتخاب مشترك وزراي آموزش وپرورش وعلوم ، تحقيقات و فناوري (حداقل يك نفر از ميان زنان انتخاب شود).
14- سه نفر صاحب نظر از نمايندگان معلمان يا مديران مدارس از هر يك از دوره هاي تحصيلي به انتخاب شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش (حداقل يك نفر از ميان زنان انتخاب شود) .
15- رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش .
16- يكي از مديران كل آموزش و پرورش استانها به انتخاب مديران كل استانها.
تبصره 1- دو نفراز اعضاء كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون و تصويب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش شركت خواهند كرد.
تبصره 2- افرادي كه حسب رشته شغلي و بر حسب سمت ، عضو شورا هستند در زمان عضويت بايد در رشته شغلي و سمت مورد نظر اشتغال داشته باشند.
ماده 5- ماده (11) لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 27/11/358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بشرح زير اصلاح مي شود:
ماده 11- اعضاء شوراي عالي آموزش و پرورش با حكم رئيس جمهور منصوب مي شوند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست ونهم مهرماه يكهزار و سيصد وهشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/8/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

16836 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1381/09/23 :تاريخ ابلاغ 1381/07/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران