اگرنسبت به ملك مورددعوي تصرف عدواني سندمالكيت صادرنشده باشدصرف گذشتن مدت اعتراض ثبت موردرامشمول ماده 331قانون آئين دادرسي مدني نخواهدكرد


راي ديوان عالي كشور
اگرنسبت به ملك مورددعوي تصرف عدواني سندمالكيت صادرنشده باشد صرف گذشتن مدت اعتراض ثبت موردرامشمول ماده 331قانون آئين دادرسي مدني نخواهدكرد.
حكم شماره 504-26/3/27شعبه 1

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
9

504 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1327/03/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران