اگر موضوع دعوي تصرف عدواني ساختن سد و تصرف در قسمتي از اراضي متعلق به خواهان باشد مبداء مهلت يك ماه مربوط به شكايت تصرف عدواني از زمان آخرين جزء عمل بايد احتساب گردد نه از زمان شروع به آن


راي ديوان عالي كشور
اگرموضوع دعوي تصرف عدواني ساختن سد وتصرف درقسمتي ازاراضي متعلق بخواهان باشد اقدام مزبوركه به تدريج انجام گشته عرفا عمل واحد تلقي مي شود و در اعمالي كه وقوع وحدوث آنها مدت مديدي اززمان را حائز و شاغل است از بدو اقدام ودرتمام مدت انجام عمل ،صلاحيت دادسرا در رسيدگي به دعوي تصرف عدواني محرزمي باشدومبداءمهلت يك ماه از زمان آخرين جزءعمل بايدمنظور واحتساب گرددنه اززمان شروع به آن ، بنابراين دراين مورددادگاه مكلف است دررسيدگي معلوم نمايدكه ازتاريخ اختتام عمل ادعائي تازمان تقديم دادخواست به دادسرابيش ازيكماه گذشته يا نگذشته وسپس راي مقتضي صادر نمايد.
حكم شماره 176-26/5/22شعبه 1

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
9

176 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1322/05/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران