تصويبنامه در خصوص تغيير روش واگذاري سهام شركتهاي ( ماليبل سايپا ) ، ( ماشين سازي تبريز ) ، ( گسترش انفورماتيك ) ، ( ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ) و ( موتورسازان تراكتور سازي ) از بورس به مزايده


شماره 924/ت 27497ه 22/8/1381

هيات وزيران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پيشنهاد شماره 44152/8355/734 مورخ 6/8/1381 وزارت امور اقتصادي و دارائي و اسلامي ايران - مصوب 1379 - تصويب نمود:
روش واگذراي سهام شركتهاي ( ماليبل سايپا ) و ( ماشين سازي تبريز ) ، ( گستش انفورماتيك ) ، ماشين آلات صنعتي تراكتورسازي ) و موتورسازان تراكتور سازي ) از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از بورس به مزايده تغيير مي يابد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

16827 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1381/09/12 :تاريخ ابلاغ 1381/08/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران