تصويبنامه در مورد انتزاع بخش كاغذ كنان از شهرستان خلخال به شهرستان ميانه


شماره 1395 د - 25/10/1358
وزارت كشور

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 15/10/1358 بنا به پيشنهاد شماره 9081/53/10355 مورخ 10/10/1358 وزارت كشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصوب آبانماه 1316 تصويب نمودند بخش كاغذ كنان به مركزيت آق كند از شهرستان خلخال منتزع و تابع شهرستان ميانه باشد .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10185 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/11/20 :تاريخ ابلاغ 1358/10/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران