تصويبنامه درباره اجازه تأمين 60% بهره تفاوت بهاي يكدانگ مزرعه پشتيجان


شماره 896د - 12/10/1358
اداره كل امور مالي نخست وزيري

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 24/9/58 بنا به پيشنهاد شماره 4361ـ3/7748-1 مورخ 29/7/1358 سازمان برنامه و بودجه تصويب نمودند مبلغ سيصد و پنجهزار و هفتصد و نود و هفت ريال (305/797) ريال )بابت 6% بهره تفاوت بهاي يكدانگ مزرعه پشتيجان پلاك 100 واقع در بخش 5فارس از محل اعتبار سال جاري رديف 501001 (اعتبار دولت ) تأمين و در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستائي جهت پرداخت به مالك يكدانگ مزرعه مزبور قرار داده شود .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10179 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/11/11 :تاريخ ابلاغ 1358/09/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران