تصويبنامه درباره ادغام كارگران شركت خدمات دريائي و شركت فيصلي در شركت استيودورينگ


شماره 57928 16/8/1358
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 14/8/1358 بنا به پيشنهاد شماره 2/8357 مورخ 15/7/1358 وزارت راه و ترابري و شماره 13824 مورخ 25/7/58 وزارت كار و امور اجتماعي تصويب نمودند :
1- كارگران و جمعي شركت خدمات دريائي و شركت فيصلي با رعايت مقررات در شركت استيودورينگ ادغام گردند .
2- مبلغ ششصد ميليون (600000000) ريال از محل اعتبارات دولت رديف 501001 بودجه سال 1358 براي پرداخت حقوق و مزاياي شش ماهه دوم سال 58 شركتهاي فوق الذكر بصورت وام در اختيار مدير عامل شركت استيودورينگ ايران قرارگيرد و درآمد شركتهاي مزبور طي اين مدت كلا بابت بازپرداخت قسمتي از وام به صندوق دولت واريز گردد .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير

10136 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/09/19 :تاريخ ابلاغ 1358/08/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران