تصويبنامه درباره تغيير نامروستاي خانيك شاه از توابع شهرستان فردوس خانيك


شماره 54602 - 1/8/1358
وزارت كشور

هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 21/7/1358بنا به پيشنهاد شماره3389/53/7564 مورخ 14/6/1358 وزارت كشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسيمات كشوري مصب آبانماه 1316 تصويب نمودند :
نام روستاي خانيك شاه از توابع بخش مركزي شهرستان فردوس استان خراسان به خانيك تغيير يابد .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير

10106 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/08/12 :تاريخ ابلاغ 1358/07/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران