تصويبنامه درباره فهرست كمك به شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته


شماره 29270 - 8/7/1358
سازمان برنامه و بودجه

هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 2/7/58 بنا به پيشنهاد شماره 3211-3/7/6527-1 مورخ 11/6/58 سازمان برنامه و بودجه و بر اساس مجوز تبصره 12 قانون بودجه سال 1358 مبالغ كمك به شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت جمعا به مبلغ هشتاد ميليارد ريال را به شرح هشت برگ جدول پيوست مورد تصويب قرار دادند تا با توجه به مقررات مربوط توسط دستگاههاي ذيربط به مصرف برسد .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير

فهرست كمك به شركتهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت براساس مجوز تبصره 12 قانون بودجه سال 1358
شماره طبقه بندي عنوان كمك از محل درآمد عمومي مبالغ به هزار ريال

200100 سازمان مركزي تعاون روستائي ايران 961/316/3
40108000 برنامه توسعه شركتهاي تعاوني و سهامي زراعي 961/316/3
200101 سازمان مركزي تعاون روستائي ايران - كمك براي آموزش 000/58
30106000 برنامه آموزش فني وتربيت حرفه اي 000/58
202001 بانك توسعه كشاورزي ايران (استرداد ماليات ) 837/800
40107000 برنامه اعتبارات كشاورزي و دامپروري 838/800
202002 بانك توسعه كشاورزي ايران - كمك بابت تفاوت نرخ بهره 748/880 /1
40107000 برنامه اعتبارات كشاورزي و دامپروري 748/880/1
203000 بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي 594/205
40105000 برنامه خدمات كشاورزي ودامپروري 594/205
204500 شركت سهامي نكا چوب 944/149
40403000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع سلولزي و چاپ 944/149
205500 شركت سهامي تصفيه خانه قند ورامين بابت زيان سال 1356( دروجه بانك مركزي
ايران) 016/43
40401000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع غذائي 016/43
306000 شركت سهامي سيمان ري - بابت زيان سنواتي تا پايان سال 1356 ( در وجه بانك
مركزي ايران) 214/23
404050000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع معدني غير فلزي 214/23
206500 شركت سهامي گوني بافي شاهي - بابت زيان سنواتي تا پايان سال 1356(دروجه بانك
مركزي ايران) 439/34
40402000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع نساجي دستي، روستائي و چرم 439/34
207500 شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان 708/234
40102000 برنامه كشت و صنعت و واحدهاي توسعه كشاورزي و دامپروري 708/784
40106000 برنامه تنظيم بازار محصولات كشاورزي 000/160
208000 شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس 553/127
40102000 برنامه كشت و صنعت و واحدهاي توسعه كشاورزي و دامپروري 553/127
210500 شركت سهامي سازمان خبرگزاري پارس 500/636
11002000 برنامه خبرگزاري وانتشارات 500/636
212000 شركت سهامي ماشين آلات واداوات كشاورزي و سرويس دشت قزوين - ماكس 119/146
40105000 برنامه خدمات كشاورزي ودامپروري 119/146
214500 شركت سهامي فرش ايران 276/190
40402000 برنامه ايجاد وتوسعه صنايع نساجي، دستي، روستائي و چرم 276/190
215001 شركت سهامي باطريسازي نيرو ( استرداد ماليات) 000/511
40408000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع الكتريكي و الكترونيكي 000/511
215501 شركت ملي ذوب آهن ايران - كمك براي آموزش 000/250
30106000 برنامه آموزش فني وتربيت حرفه اي 000/250
216001 شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران - كمك براي آموزش 500/34
30106000 برنامه آموزش فني و تربيت حرفه اي 500/34
216501 شركت سهامي ماشين سازي اراك - كمك براي آموزش 000/1222
30106000 برنامه آموزش فني و تربيت حرفه اي 000/122
217000 شركت سهامي آلمينيوم ايران - كمك بابت جبران زيان سال 1356( دروجه بانك مركزي
ايران) 789/359
40406000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع فلزي و ذوب فلز 789/359
217501 شركت سهامي تراكتورسازي ايران - كمك براي آموزش 000/75
30106000 برنامه آموزش فني وتربيت حرفه اي 000/750
218000 شركت سهامي ماشين سازي تبريز - كمك بابت جبران زيان سنواتي تا پايان سال 1356( در وجه
بانك مركزي ايران) 411/180
40407000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع مكانيكي 411/180
218001 شركت سهامي ماشين سازي تبريز - كمك براي آموزش 000/122
30106000 برنامه آموزش فني و تربيت حرفه اي 000/122
218500 شركت سهامي شهدساز - كمك بابت جبران زيان سنواتي تا پايان سال 1356( دروجه بانك
مركزي ايران) 683/385
40407000 برنامه ايجاد وتوسعه صنايع غذائي 683/358
220000 شركت سهامي كنف كار - كمك بابت جبران زيان سنواتي تا پايان سال 1356( در وجه بانك
مركزي ايران) 027/121
40402000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع نساجي، دستي، روستائي وچرم 027/121
221000 شركت سهامي پيله ور - كمك بابت جبران زيان سنواتي تا پايان سال 1356(در وجه بانك
مركزي ايران) 707/85
40402000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع نساجي، دستي ، روستائي و چرم 707/85
225000 شركت سهامي توليدي تجهيزات ايمني راهها 000/123
40407000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع ميكانيكي 000/123
225500 شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات ايران 707/158
40702000 برنامه استخراج و بهره برداري 707/158
227001 شركت ملي صنايع پتروشيمي - كمك براي آموزش 000/874
30106000 برنامه آموزش فني و تربيت حرفه اي 000/874
2285000 شركت سهامي پخش كودشيميائي 656/814
40106000 برنامه تنظيم بازارمحصولات كشاورزي 656/814
229000 شركت سهامي سازمان آب منطقه اي تهران 747/622
40201000 برنامه تامين آب 747/622
229500 شركت سهامي سازمان آب منطقه اي فارس 212/004/1
40205000 برنامه نظارت بر امورآب 212/004/1
229502 شركت سهامي سازمان آب منطقه اي فارس - هزينه نگهداري تاسيسات آب شيرين بندر
بوشهر 982/32
40201000 برنامه تامين آب 982/32
230000 شركت سهامي سازمان آب منطقه اي اصفهان 815/307
40205000 برنامه نظارت بر امورآب 815/307
230500 شركت سهامي سازمان آب وبرق منطقه اي سيستان و بلوچستان 974/506
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 698/404
40301000 برنامه توليد نيروي برق 297/102
231000 شركت سهامي سازمان آب وبرق خوزستان 692/624/1
40204000 برنامه توليد برق آبي 692/624/1
231001 شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان بازپرداخت اصل و بهره وام بانك
مركزي ايران 264/032/6
40201000 برنامه تامين آب 264/032/6
231500 شركت سهامي سازمان آب وبرق منطقه اي شمال 714/952
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 714/952
231501 شركت سهامي سازمان آب و برق منطقه اي شمال هزينه تعميرات و نگهداري و لايروبي سد سفيدرودو سدوشمگير و كانالهاي آبرساني 750/206
40203000 برنامه آبرساني به شهرها 750/206
شركت سهامي سازمان آب و برق منطقه اي شمال هزينه خريد لوازم مورد نياز براي تعمير
توربين هاي سد سفيد رود 000/31
40301000 برنامه توليد نيروي برق 000/31
232000 شركت سهامي سازمان آب و برق آذربايجان 901/588/1
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 901/588/1
233500 شركت سهامي سازمان آب و برق منطقه اي استان هرمزگان 590/118
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 590/118
233000 شركت سهامي آب مشروب بندرعباس 749/49
30602000 برنامه ايجاد و توسعه تاسيسات آب آشاميدني شهرها 749/49
233500 شركت سهامي آب مشروب اروميه 386/59
30602000 برنامه ايجاد و توسعه تاسيسات آب آشاميدني شهرها 386/59
234000 شركت سهامي عمران منطقه اي غرب ايران 580/654
30602000 برنامه ايجاد و توسعه تاسيسات آب آشاميدني شهرها 389/59
234500 شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران ( توانير ) 864/380/11
40301000 برنامه توليد نيروي برق 864/380/11
242000 سازمان راديوتلويزيون ملي ايران 400/107/15
11001000 برنامه اداره و توسعه شبكه راديوتلويزيون 400/107/15
243003 سازمان راديو تلويزيون ملي ايران، اجاره كانالهاي ( مايكروويو ) 000/600
11001000برنامه اداره وتوسعه شبكه راديوتلويزيون 000/600
242004 سازمان راديو تلويزيون ملي ايران - سايرهزينه هاي نگهداري تاسيسات راديوتلويزيون 172/426
11001000برنامه اداره وتوسعه شبكه راديوتلويزيون 172/426
242007 سازمان راديوتلويزيون ملي ايران - كمك براي آموزش 000/66
301100000 برنامه عمليات كمك آموزشي 000/66
248500 شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران 209/367
40802000 برنامه توسعه و بهبود صادرات 209/376
251501 شركت سهامي قند همگمتان - كمك بابت جبران قسمتي از زيان سنواتي تا پايان سال 1353 982/117
40401000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع غذائي 982/117
252001 شركت سهامي قند قهستان -كمك بابت جبران
قسمتي از زيان سنواتي تاپايان سال 1353 018/81
404010000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع غذائي 018/81
253500 شركت سهامي سازمان غله وقند و شكر و چاي كشور 000/200/7
40106000 برنامه تنظيم بازار محصولات كشاورزي 000/200/7
256500شركت سهامي آب وبرق منطقه اي كرمان 619/383
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 619/383
257000شركت سهامي فروشگاه مركزصنايع دستي 588/143
40402000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع نساجي، دستي، روستائي و چرم 588/143
258504 شركت سهامي راه آهن ايران - بابت جبران تخفيف ها 000/700
40906000 برنامه نگهداري شبكه راه آهن 000/700
258505 شركت سهامي راه آهن ايران - بابت تگهداري راه آهن ميرجاوه زاهدان 000/6
40906000 برنامه نگهداي شبكه راه آهن 000/6
258507 شركت سهامي راه آهن ايران - نگهداري تاسيسات و ساختمان 000/000/3
40906000 برنامه نگهداري شبكه راه آهن 000/000/3
258508 شركت سهامي راه آهن ايران - اداره كل ساختمان 000/70
40905000 برنامه ساختمان و توسعه شبكه راه آهن 000/70
258509 شركت سهامي راه آهن ايران - بابت طرح طبقه بندي مشاغل كارگران مشمول طرح طبقه بندي
000/739
40906000 برنامه نگهداري شبكه راه آهن 000/739
259500 شركت سهامي سازمان آب منطقه اي خراسان 923/593
30602000 برنامه ايجاد و توسعه تاسيسات آب آشاميدني شهرها 923/415
40205000 برنامه نظارت بر امور آب 000/178
260500 صندوق مشترك شهرداريها 205/41
10503000 برنامه بهبود و نظارت بر امور شهرداريها 205/41
261000 سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي 149/578/9
40412000 برنامه نظارت بر امور صنعتي 149/578/9
264500 شركت سهامي گوشت كشور 527/202/3
40106000 برنامه تنظيم بازار محصولات كشاورزي 527/202/3
266000 شركت سهامي موتوژن - كمك بابت زيان سنواتي تا پايان سال 1356( در وجه بانك مركزي ايران)960/18
40407000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع مكانيكي 960/18
268500 شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت لرستان 905/137
40102000 برنامه كشت و صنعت و واحدهاي توسعه كشاورزي و دامپروري 905/137
169000 شركت سهامي مجتمع صنعتي توليد وپرورش گوشت بوقلمون 268/68
40104000 برنامه بهبود و افزايش توليدات دامي 268/68
269500 شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني 858/349
40801000 برنامه نظارت بر امور بازرگاني 858/349
277500 شركت سهامي مواد نسوزامين آباد - بابت زيان سنواتي تا پايان سال 1356(دروجه بانك مركزي
ايران ) 356/14
40405000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع معدني و غير فلزي 356/14
281000 سازمان حمايت توليد كنندگان ومصرف كنندگان 338/116
40801000 برنامه نظارت بر امور بازرگاني 338/116
288000 شركت سهامي سازمان مراكز ايران گردي و جهانگردي 814/191
41104000 برنامه تبليغات و توسعه جهانگردي 814/191
300100 سازمان ترويج و توسعه فعاليتهاي غيركشاورزي 297/160
40402000 برنامه ايجاد و توسعه صنايع نساجي، دستي، روستائي و چرم 297/160
.

10092 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/07/24 :تاريخ ابلاغ 1358/07/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران