تصويبنامه درباره باز خريد خدمات كاركنان اتاقهاي اصناف


شماره 8616 - 30/4/1358
وزارت بازرگاني

هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 28/4/1358 بنا به پيشنهاد شماره 8794 مورخ 11/4/1358 به وزارت بازرگاني اجازه و اختيار دادند كه به شرح زير خدمات كاركنان اتاقهاي اصناف را در سطح كشور باز خريد نمايند :
1- كسانيكه تا دو سال سابقه خدمت دارند به ازاء هر سال دو ماه .
2- كسانيكه از 2 تا 4 سال سابقه خدمت دارند نسبت به مازاد هر دو سال به ازاء هر سال 45 روز.
3- كسانيكه بيش از 4 سال سابقه خدمت دارند به ازاء هر سال مازاد بر چهارسال يكماه .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير

10031 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/05/09 :تاريخ ابلاغ 1358/04/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران