تصويبنامه درباره انتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت مخابرات ايران


شماره 2709/7 - 3/4/1358
وزارت پست و تلگراف و تلفن

هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 28/3/1358 بنا به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن و باستناد ماده 15 اساسنامه شركت مخابرات ايران و موافقت مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مزبور انتخاب آقاي ناصر و هداد را به سمت رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت مخابرات ايران براي مدت دو سال تصويب نمودند .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .

10012 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1358/04/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران