تصو يب نامه راجع به تمديد مهلت مقرر جهت كسب مجوز كشتكاران خشخاش غير مجاز


شماره 5542 - 15/3/1358
وزارت كشاورزي و عمران روستائي

هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي لايران در جلسه مورخ 14/3/1358 بنا به پيشنهاد شماره 25781/16مورخ25/2/1358 وزارت كشاورزي وبه استناد ماده يك قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك مصوب اسفند ماه 1345 تصويب نمودند :
مهلت مقرر در تصويبنامه شماره 1138 مورخ 16/1/1358 براي كشتكاران خشخاش غيرمجاز تاقبل از شروع برداشت محصول مزارع تمديد مي گردد، مشروط به اينكه قبل از شروع برداشت محصول به ادارات كشاورزي مراجعه و ضمن كسب مجوز تعهد تحويل شيره خشخاش خود را به دولت تسليم نمايند .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير

9992 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/03/24 :تاريخ ابلاغ 1358/03/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران