تصويبنامه راجع به انتصاب آقاي مهندس قاسم شكيب نيا به سمت مدير عامل شركت هواپيمائي ملي


شماره 1771/7 5/3/1358
هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 31/2/1358 با توجه به مصوبه مرخ 29/2/58 مجمع عمومي فوق العاده شركت هواپيمايي ملي ايران انتصاب آقاي مهندس قاسم شكيب نيا را تا تصويب اساسنامه جديد به سمت مدير عامل شركت هواپيمائي ملي ايران تصويب نمودند .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير

9987 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/03/19 :تاريخ ابلاغ 1358/02/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران