درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس ( ذكور به اناث يا بالعكس ) در صلاحيت محاكم عمومي است


رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور به شماره 72/623/18 مورخ 2/10/72

رأي
نظر به اينكه بر حسب راي وحدت رويه شماره 504 ـ 10/2/66 هيئت عمومي ديوان عالي كشور درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس ( ذكور به اناث يا بالعكس ) از مسائل واجد آثار حقوقي و خارج از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال و در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري شناخته شده است و با عنايت به اينكه مورد خواسته خواهان از مصاديق رأي وحدت رويه فوق التصويب مي باشد لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار در رسيدگي به دعوي مطروحه مقرر مي دارد پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80

623 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/10/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران