خواسته دعوي خواهان ابطال سند سجلي شماره 2573 و صدور شناسنامه جديد براي وي با تاريخ تولد سال 1355 مي باشد


رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور به شماره 72/801/18 مورخ 19/12/1372

رأي
با توجه به اينكه بر خلاف تغيير دادگاه حقوقي دو مستقل دره شهر به شرح قرار صادره مستفاد از مندرجات دادخواست و استشهاديه پيوست دادخواست خواهان اين است كه خواسته دعوي خواهان ابطال سند سجلي شماره 2573 و صدور شناسنامه جديد براي وي با تاريخ تولد سال 1355 مي باشد و با عنايت به اينكه خواسته مذكور از شمول مقررات قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/67 خارج بوده و در صلاحيت دادگاه حقوقي دو مي باشد لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار در رسيدگي به دعوي مطروحه مقرر مي دارد پرونده به آن دادگاه اعاده گردد تاپس از اخذ توضيح از خواهان در زمينه تاريخ فوت برادرش و تاريخ تولد خودش در سال 1355 از حيث روز و ماه تولد به دعوي مطروحه رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايند .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80

801 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/12/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران