خواسته خواهان درخواست اصلاح نام وي از نام مركب حسينعلي به نام ساده حسين است


رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور به شماره 73/138/18 مورخ 24/3/1373

رأي
خواسته دعوي خواهان درخواست اصلاح نام وي از نام مركب حسينعلي به نام ساده حسين در شناسنامه شماره 216 ـ 8/4/1342 صادره از ثبت احوال نجف آباد مي باشد نظر به اينكه خواسته فوق به هيچ وجه با مورد بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال كه ناظر به درخواست حذف كلمات زائد يا غير ضروري يا ناشي از اشتباه در سند سجلي اشخاص است انطباق ندارد تا در صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال باشد بلكه حسب مستنبط از رأي وحدت رويه شماره 2 ـ 22/1/62 هيئت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري مي باشد لهذا نظر به مراتب فوق با تشخيص صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت ذاتي در رسيدگي به دعوي مطروحه مقرر مي دارد پرونده به دادگاه مزبور اعاده شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80

138 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/03/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران