خواسته خواهان تغيير تاريخ تولد است


رأي شعبه 18 ديوان عالي كشور به شماره 73/185/18 مورخ 6/4/1373

رأي
نظر به اينكه خواسته خواهان تغيير تاريخ تولد خود در شناسنامه شماره 10242 صادره هشترود از سال 1324 به سال 1311 مي باشد و اختلاف سن مورد تقاضاي باسن مندرج در شناسنامه بيش از پنج سال رسيدگي در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مي باشد لذا ضمن تائيد قرار عدم صلاحيت صادره پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود تا به مرجع صالح ارسال دارند .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80

185 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/04/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران