قانون روابط موجر و مستاجر در مورد محلهاي كسب وپيشه و تجارت قابل اجراء است


نظريه شماره : 4302/7 - 10/9/62

سئوال : آيا با تصويب قانون رابطه موجر و مستاجر در مجلس شوراي اسلامي قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بكلي نسخ شده است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زيراست :
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در موردمحلهاي كسب و پيشه و تجارت تا موقعيكه عدم مشروعيت آن از طرف شوراي نگهبان اعلام نگرديده بقوت خود باقي بوده و قابليت اجراءدارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95

4302 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1362/09/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران