تصرف غيرمجاز شريك در مال مشتركي كه در تصرف شريك ديگر بوده است ، تصرف عدواني محسوب ميشود


نظريه شماره : 2276/7 - 19/6/62

سئوال : : آيا اگر احد از شركاء در محوطه مشتركي كه در تصرف كليه شركاء بوده است بدون اذن باقي شركاء بنايي باحداث نمايد عملش تصرف عدواني است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مستفاد از ماده 6 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 باينستكه تصرف غيرمجازشريك درملك شريك ديگرمشمول احكام تصرف عدواني است و چون قوانين بعدي تعريفي از تصرف عدواني نياءورده ك مغاير با اين تعريف باشد،تعريف ماده 6قانون مذكور همچنان معتبر است و عمل شريك از نظر تصر فعدواني وتكراراين تصرف مشمول قوانين بعدي خاهد شد باين شرح كه اگر شريك در ملك مشترك تصرف كند مرجع صالح ابتدائا" حكم برفع تصرف عدواني ميدهد و در صورت تكراربمجازات مقرردرقانون نيزحكم خواهدداد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

94

2276 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1362/06/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران