در مقررات ارضي پس از ختم آن مجوزي براي رسيدگي ماهيتي مجدد پيش بيني نشده است


بسمه تعالي
تاريخ 12/2/77 شماره دادنامه: 29 كلاسه پرونده :76/281
مرجع رسيدگي : ديوان عدالت ديوان عدالت اداري
شاكي. آقاي گنجعلي گلباز
موضوع شكايت و خواسته : نقض راي صادره از شعبه ششم در پرونده كلاسه 75/319.
مقدمه : شاكي طي شكايت نامه تقديم اعلام داشته اند، بر مبناي قانون اصلاحات ارضي در سال 51 اينجانب بعنوان اخذ از صاحبين نسق زارعي فريه چندان محسوب شده و براين مبنا بموجب سند رسمي مورخ 15/7/51 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي كرج 5/3 فرد مشاع از 16 فراز 18 شيراز از 96 شعير پلاك 2 اصلي قلعه سليمانخاني در شق زراعي ام قرار گرفت در آن تاريخ پدرم در قيد حيات بود و هم اينكه برادرم قدمعلي گلباز مشغول كسب بود و چون هيچ يك از آنها زارعت نمي كردند و صاحب نسق نبودند به تشخيص مقامات مسئول اصلاحات ارضي اينجانب و چند نفر از زارعين مشمول قانون اصلاحات ارضي تشخيص داده شديم. اگر برادرم واجد شرايط لازمه بود قطعاً در آن تاريخ يعني سال 51 بعنوان زارع از تسهيلات قانون اصلاحات ارضي برخوردار ميشد. حال پس از گذشت 21 سال مشمولين اداره كشاورزي ساوجبلاغ و شوراي اصلاحات ارضي حكم به زارع بودن برادرم داده اند. چگونه مقررات قانوني را پس از گذشت 21 سال و در حاليكه اجراي آن موضوعيت ندارد مجدداً اعمال نمود، با عنايت بمراتب و تضييع حق بوجود آمده و عدم رسيدگي دقيق شعبه ششم به اين موضوع درخواست نقض راي شعبه ششم را دارم.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه در قانون و مقررات ارضي پس از ختم آن مجوزي براي رسيدگي ماهيتي مجدد پيش بيني نشده و راي وحدت رويه لازم الاتباع هيات عمومي به شماره 213 مورخ 4/12/75 نيز مويد عدم تجويز رسيدگي ماهيتي و ابطال اسناد سابق الصدور مي باشد و چون شعبه صادر كننده دادنامه بدوي لحاظ مقررات مزبور اقدام به تاييد راي شوراي اصلاحات ارضي نموده فاقد وجاهت قانوني است ، مستنداً به تبصره هاي 2 و 3 الحاقي به ماده 18 قانون ديوان نقض و جهت رسيدگي به شعبه هفتم محول ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

29 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/02/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران