آراء ياد شده از مصاديق آراء معارض در موارد مشابه و قابل طرح در هيات عمومي به منظور صدور راي وحدت رويه تشخيص نگرديد


بسمه تعالي
تاريخ 13/5/71 شماره دادنامه 75 كلاسه پرونده :70/130
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي. وزارت كل كشاورزي استان فارس
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 ، 11 ، 12 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه . الف شعبه چهاردهم به پرونده كلاسه 68/404 موضوع شكايت آقاي فرامرز جهانشاهي به طرف كميسيون ماده 6 قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي استان فارس بخواسته صدور حكم بر تشخيص حقوق زارعانه بشرح دادنامه 63 ـ 2/2/69 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
ب . شعبه يازدههم در رسيدگي به پرونده كلاسه 68/834 موضوع شكايت خانم معصومه بهروزي بطرفيت كميسيون ماده ششم قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي مستقر در شيراز از بخواسته لغو صدور مجلس 27/6/67 كميسيون مذكور بشرح دادنامه 649 ـ 12/8/69 راي به رد دادخواست شاكيه صادر تا پس از صدور راي و نظريه قطعي شوراي اصلاحات ارضي مركز چنانچه شاكيه نسبت به آن معترض باشد اقدام بشكايت بنمايد.
ج . شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 63/326 موضوع شكايت خانم جروقي بطرفيت شوراي اصلاحات اراضي فارس بخواسته ابطال تصميم 8/1/63 بشرح دادنامه 44 - 20/1/69 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
د . شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 68/269 مورد شكايت خانم حسين خاني بطرفيت ماده ششم قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي مستقر شيراز بخواسته لغو صورتمجلس 27/6/67 به شماره دادنامه 781 - 17/5/69 حكم به ابطال نظريه كميسيون فوق الذكر صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
آراء ياد شده از مصاديق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري و قابل طرح در هيات عمومي به منظور صدور راي وحدت رويه تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد

75 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/05/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران