واجد شرايط لازم براي تحقق امر تعارض نمي باشد


بسمه تعالي
تاريخ 11/2/72 شماره دادنامه 21 كلاسه پرونده 71/246
شاكي. غلامحسين شيباني و مصيب عزيزي نجف آبادي
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء از شعب شانزدهم و هيجدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه : الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 70/508 موضوع شكايت حسن و حسين ذهاب ناطوري به طرفيت اداره كشاورزي استان كرمان بخواسته ابطال راي شوراي اصلاحات ارضي در زمينه اصلاح اسناد رسمي شماره 5501 ـ 5500 مورخ 16/4/52 بشرح دادنامه شماره 194 ـ 27/4/71 حكم به ابطال راي مورد شكايت صادر نموده است.
ب ـ شعبه هيجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/193 و 71/194 موضوع شكايت آقاي غلامحسين توزجي و مصيب عزيزي بطرفيت شوراي اصلاحات ارضي بخواسته ابطال راي شوراي اصلاحات ارضي و خدمات كشاورزي سيرجان به شرح دادنامه هاي شماره 615 ـ 25/7/71 و 616 ـ 25/17/71 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه دادنامه شماره 194 مورخ 27/4/71 در پرونده كلاسه شعبه شانزدهم و دادنامه هاي شماره 616 ـ 615 مورخ 25/7/71 در پرونده هاي كلاسه هاي 71/193 و 71/194 شعبه هيجدهم ديوان در زمينه رسيدگي به اعتراض نسبت به راي شوراي اصلاحات ارضي و صدور راي به ابطال راي شوراي مذكور در شعبه شانزدهم بلحاظ مغايرت آن با نظر فقهاي شوراي نگهبان در باب عدم قابليت اجراي قوانين اصلاحات ارضي و رد شكايت در شعبه هجدهم بواسطه عدم ارائه دلايل و مدارك لازم با توجه به محتويات پرونده مذكور واجد شرايط لازم براي تحقق امر تعارض نمي باشد لذا آراء مزبور از مصاديق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد

21 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/02/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران