تفاوت مدلول دادنامه هاي فوق الذكر مبتني بر تفاوت تاريخ بازنشستگي شاكيان و مقررات معتبر در تاريخ بازنشستگي آنان است و از نوع استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار در موارد مشابه نيست


بسمه تعالي
تاريخ 5/4/1379 شماره دادنامه 135 كلاسه پرونده 78/173
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداي
شاكي: خانم مريم جمشيدي
موضوع شمايت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و9 ديوان عدالت اداري
مقدمه: الف - شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 74/294 موضوع شكايت آقاي محمد غروهر بطرفيت اداره آموزش و پرورش ناحيه يك مشهد بخواسته صدور حكم به پرداخت مبلغ 160000 ريال به عنوان پاداش حسن خدمت بشرح دادنامه شماره 1658 مورخ 26/12/1375 حكم به ورود شكايت صادر نموده است .
ب: شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/124 موضوع شكايت خانم مريم جمشيدي بطرفيت اداره اموزش و پرورش ناحيه 3 مشهد به خواسته تقاضاي پاداش حسن خدمت به شرح دادنامه شماره 1282 مورخ 10/9/1377 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه تفاوت مدلول دادنامه هاي فوق الذكر مبتني بر تفاوت تاريخ بازنشستگي شاكيان و مقررات معتبر در تاريخ بازنشستگي آنان است و از نوع استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار در موارد مشابه نيست بنابراين موضوع از مصاديق آراء متناقض مذكور در ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي
-----------------------------------------

بسمه تعالي
دادنامه شماره 1658 مورخ 26/12/1375 پرونده كلاسه 74/9/294
مرجع رسيدگي- شعبه نهم ديوان عدالت اداري (مركب از)
آقاي نصراله صدر الحفاظي - رئيس شعبه و آقاي افراسياب خلعتبري- مشار شعبه
شاكي- محمد فروهر فرزند ميم
طرف شكايت- اداره آموزش و پرورش ناحيه يك مشهد
خواسته- صدور حكم به پرداخت مبلغ 160000 ريال بعنوان پاداش حسن خدمت
خلاصه پرونده
- شاكي شكايتنامه اي تقديم و بشرح آن اظهار داشته است كه: شكايت بشرح دادخواست مطروحه است با توجه به مفاد شكايت تقاضاي رسيدگي و احقاق حق را نموده است.
نسخه دوم شكايتنامه و ضمائم آن براي طرف شكايت اسال شده پاسخ داده اند كه: دفاعيات بشرح لايحه ارسالي است تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته گرديده.
ديوان عدالت اداري در تاريخ 26/12/75 با حضور رئيس و مشاور شعبه تشكيل شد پس از بررسي محتويات پرونده و اعلام نظر آقاي مشاور و اعلام پايان رسيدگي بشرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي ديوان
با توجه به لايحه قانوني راجع به پاداش مستخدميني كهبازنشسته ميشوند مصوب 20/2/59 موضوع جواز پرداخت پاداش پايان خدمت به مستخدميني كه بازنشسته ميشوند حداكثر بمبلغ 160000 ريال وعنايت بنامه شماره 18/19635/23/3/74 اداره آموزش و پرورش ناحيه يك مشهد و ساير محتويات پرونده و اينكه دفاعي در قبال ادعاي شاكي بعمل نيامده است حكم به ورود شكايت صادر ميوشد اين راي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيئت تجديد نظر ديوان عدالت اداري است.
رئيس شعبه نهم ديوان عدالت اداري صدر الحفاظي
-----------------------------------------

بسمه تعالي
دادنامشه شماره 1282 مورخ 10/9/77 پرونده كلاسه 6/77/124
مرجع رسيدگي- شعبه ششم ديوان عدالت اداري مركب از آقايان قاضي پور: دادرس و فروزانفر و نصيري : مشاوران
شاكي: خانم مريم جمشيدي
طرف شكايت: اداره آموزش و پرورش ناحيه 3 مشهد
خواسته: تقاضاي پاداش حسن خدمت براساس لايحه قانوني و مصوب 20/2/59 شوراي انقلاب گردشكار : شاكي دادخواستي بخواسته فوق بديوان تسليم كه دادخواست پس از ثبت باين شعبه ارجاع گرديده شعبه ششم ديوان عدالت اداري بتاريخ فوق جهت رسيدگي به پرونده مارالذكر تشكيل و پس از بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظريه مشورتي فروزانفر و آقاي نصيري مشاور ان ديوان ختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد راي ديوان
در خصوص دادخواست خانم مريم جمشيدي بطرفيت اداره آموزش و پرورش ناحيه 3 مشهد داير بر تقاضاي پاداش حسن خدمت براساس لايحه قانوني مصوب 20/2/59 شوراي انقلاب با توجه به مندرجات دادخواست تقديمي لايحه دفاعيه سازمان مشتكي طي نامه وارده بشماره 1626- 28/5/77 و با توجه به تاريخ بازنشستگي شاكي مورخ 1/7/66 نظر به اينكه طي بخشنامه 37660- 25/6/63 ميزان پاداش حسن خدمت براي بازنشستگان به سقف حداكثر پنجاه هزار ريال تعديل گرديده و اين محدوديت تا تاريخ 20/6/72 معتبر بوده است فلذا اعتراض شاكيه غير وارد تشخيص و راي به ردشكايت وي صادر و اعلام ميگردد. اين راي مستنداً به ذيل ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري قطعي اس.
دادرس شعبه ششم ديوان عدالت اداري قاضي پور

135 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1379/04/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران