ابطال بخشنامه شماره 56/س/ت 4827 مورخ 1374/04/20 سازمان تعزيرات حكومتي در مورد تعيين جرائم و مجازاتها


بسمه تعالي
تاريخ 22/3/1379 شماره دادنامه 119 كلاسه پرونده 78/434
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي- آقاي قاسم فرزانه
موضوع شكايت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 56/س/ت 4827 مورخ 20/4/1374 سازمان تعزيرات حكومتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي بخشنامه شماره 56/س/ت 4827 مورخ 20/4/1374 سازمان تعزيرات حكومتي را خلاف قانون اعلام درخواست ابطال آنرا نموده اند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 56/س/ت 4827 مورخ 20/4/1374 سازمان تعزيرات حكومتي قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح راي شماره 270 مورخ 4/7/1378 هيات عمومي ديوان بلحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است. بنابراين رسيدگي و امعان نظر مجدد نسبت به آن موردي ندارد و اعتراض شاكي تابع مدلول راي فق الذكر ميباشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

119 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1379/03/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران