تصويبنامه درباره انتقال 9 مؤسسه بوزارت بهداري وبهزيستي


شماره 2564/ 7 1/5/1358
وزارت بهداري وبهزيستي

هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 25/4/58 بنا به پيشنهاد شماره 2657 مورخ 26/3/58 وزارت بهداري وبهزيستي وباستناد ماده (2) قانون تشكيل وزارت بهداري وبهزيستي وبند (ج) و(د)و( ه)ماده (1) فانون تشكيل وزارت رفاه اجتماعي سابق وبه منظور تمركز كليه فعاليتها وخدمات رفاهي وتوا نبخشي در وزارتخانه مزبور ، واستفاده بهتر از كليه امكانات موجود بهزيستي در كشور واحتراز از هر گونه دوباره كاري تصويب نمودند كه سازمانهاي زير در سطح كشور كه بعضي از آنها طبق دستور جناب آقاي نخست وزير به وزارت بهداري وبهزيستي منتقل شده از تاريخ تصويب اين تصويبنامه با كليه كاركنان ، ساختمان ، اعتبارات ، دارائي وتعهدات ديون وسرمايه گذاريها وهمچنين وظايفي كه بموجب مقررات مربوط به عهده اين سازمانها واگذتر گرديده بوزارت بهداري وبهزيستي منتقل شوند:
1- سازمان ملي رفاه خانواده ايران
2- سازمان بهزيستي وآموزش كودكان ونوجوانان
3- انجمن ملي حمايت كودكان
4- جمعيت حمايت از اطفال بي سرپرست
5- انجمن حمايت معلولين
6- سازمان ملي رفاه ناشنوايان ايران
7- سازمان ملي بهزيستي ناشنوايان ايران
8- واحد حمايت از خانواده هاي بي سرپرست سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق
9- سازمان ملي رفاه نا بينايان
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.

10039 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/05/20 :تاريخ ابلاغ 1358/04/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران