تصويبنامه درباره تنظيم قرارداد كشت خشخاش و صدور پروانه كشت مجاز


شماره 1138 16/1/1358
وزارت كشاورزي و عمران روستائي

هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 15/1/1358 بنا به پيشنهاد شماره 20251/900مورخ 8/1/1358 وزارت كشاورزي و عمران روستائي و به استناد ماده يك قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك مصوب اسفندماه 1347تصويب نمودند :
وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است بر اساس مقررات اصلاح آئين نامه اجرائي ماده يك قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك مصوب كميسيونهاي مربوط مجلسين كليه زراعت خشخاش سال زراعي جاري (58-1357) كشتكاران خشخاش را كه علاوه بر مساحت مندرج در تصويبنامه شماره 44894 مورخ 23/5/1357 هيئت وزيران مبادرت به كشت خشخاش نموده اند و به علت وضع خاص فرصت مراجعه به ادارات تعاون و امور روستاهاي محل جهت تنظيم قرارداد و كسب پروانه مجاز را نداشته اند در صورتيكه تا بيستم فروردين ماه سال جاري از طريق شركتهاي تعاون روستائي حوزه مربوط با ادارات تعاون و امور روستاهاي محل مراجعه و وضع كشت خشخاش خود را روشن و مشخص نمايند مجاز شناخته و با آنان قرارداد كشت تنظيم و پروانه كشت مجاز صادر نمايد .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير

9939 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/01/23 :تاريخ ابلاغ 1358/01/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران