تصويبنامه راجع به تعيين اعضاي شوراي امور اداري و استخدامي كشور


شماره 1130 16/1/1358
سازمان امور اداري و استخدامي كشور

هيئت وزيران دولت موقت انقلاب اسلامي در جلسه مورخ 15/1/1358بنا به پيشنهاد شماره 4-مورخ 15/1/1358 سازمان امور اداري و استخدامي كشور به استناد بند (ب) آئين نامه مصوبه 30/3/1354 مربوط به تركيب اعضاء شوراي امور اداري و استخدامي كشور و ترتيب تشكيل جلسات و انجام وظائف آن سه نفر آقاين زير:
1- آقاي محمد علي داور پناه
2- آقاي محمد تقي ابن سجاد
3- آقاي موسي رستمي
را به عضويت شوراي مزبور تعيين نمودند .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
نخست وزير

9939 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1358/01/23 :تاريخ ابلاغ 1358/01/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران