لايحه قانوني نحوه مصرف اعتبارات مربوط به طرح اشتغال افراد بيكار


شماره 5260 1/4/1359
وزارت كشور
لايحه قانوني نحوه مصرف اعتبارات مربوط به طرح اشتغال افراد بيكار كه در جلسه مورخ 19/12/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده - اجازه داده ميشود اعتباراتي كه بمنظور اجراي طرح اشتغال افراد بيكار در اختيار وزارت كشور قرار گرفته يا خواهد گرفت بدون رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي بمصرف طرح مذكور برسد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10299 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/04/16 :تاريخ ابلاغ 1358/12/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران