لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار مربوط به امور آموزشي و اداري و دانشجوئي (رفاهي) دانشكده پزشكي دانشگاه بوعلي همدان


شماره 13396 18/3/1359
سازمان برنامه و بودجه
لايحه قانوني راجع به تأمين اعتبار مربوط به امور آموزشي و اداري و دانشجوئي (رفاهي) دانشكده پزشكي دانشگاه بوعلي همدان كه در جلسه مورخ 25/12/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود كه مبلغ پنجاه ميليون ريال از اعتبار هزينه هاي خاص دستگاه هاي اجرائي رديف شماره 501002 در اختيار وزرير فرهنگ و آموزش عالي قرار دهد تا براي امور آموزشي و اداري و دانشجوئي (رفاهي) دانشكده پزشكي دانشگاه بوعلي كه دانشجويانش براي استفاده از امكانات آموزشي موقت در تهران استقرار مييابند هزينه شود. در صورت لزوم تمامي مبلغ مذكور يا قسمتي از آن ممكن است به منظور تجهيز دانشكده پزشكي دانشگاه بوعلي همدان مصرف گردد.
مصرف مبلغ مذكور در فوق (پنجاه ميليون ريال) از شمول مقررات قانون محاسبات عمومي خارج است.
اين لايحه قانوني جايگزين تصويبنامه شماره 2739 د مورخ 2/12/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10298 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/04/03 :تاريخ ابلاغ 1358/12/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران