لايحه قانوني راجع به ( كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريائي ) و ( نواحي ساحلي و پروتكل مربوط به مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري )


شماره 391 د 2/10/1358
لايحه قانوني راجع به (كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي) و (پروتكل مربوط به مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري) كه در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.
ماده واحده - ( كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي) مشتمل بر 30 ماه و (پروتكل مربوط به مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري) مورخ 24 آوريل 1978 (4/2/57) تصويب و بوزارت امور خارجه اجازه داده ميشود كه تشريفات تسليم اسناد تصويب را انجام دهد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريائي در برابر آلودگي

حكومت دولت بحرين
دولت ايران
حكومت جمهوري عراق
حكومت دولت كويت
حكومت سلطنت عمان
حكومت دولت قطر
حكومت پادشاهي عربسان سعودي
حكومت دولت امارت عربي متحده

با درك اين حقيقت كه آلودكي محيط زيست دريائي منطقه مشترك بين بحرين - ايران- عراق- كويت- عمان- قطر- عربستان سعودي و امارات عربي متحده به نفت و ساير مواد مضره يا سمي ناشي از فعاليت هاي انسان در خشكي يا در دريا بخصوص از طريق تخليه بي رويه و بدون نظارت اين مواد و ايجاد خظر روزافزون براي حيات دريائي و شيلات و سلامت انسان واستفاده هاي تفريحي از سواحل و ساير تسهيلات رفاهي مي نمايد.
با توجه به خصوصياتت ويژه هيدروگرافيك و اكولوژيك محيط زيست دريايي منطقه و آسيب پذيري خاص آن نسبت به آلودگي.
با آگاهي از ضرورت حصول اطمينان از اينكه فعاليتهاي مربوط به توسعه شهر و روستاها و در نتيجه استفاه از زمين بايد بنحوي صورت پذيرد كه حتي الامكان منابع دريائي و تاسيسات و وسايل رفاهي سواحل حفظ شود و اين توسعه به محيط زيست دريايي لطمه واردنسازد.
با اعتقاد به حصول اطمينان از اينكه جريانات توسعه صنعتي به هيچ وجه به محيط زيست دريائي در منطقه آسيب نرساند ومنابع زنده در آن وهمچنين سلامت انسان را بخطر نياندازد.
با وقوف بر لزوم اتخاذ يك روش مديريت جامع در مورد استفاده از محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي كه نيل به هدفهاي مربوط به محيط زيست و عمران وتوسع را بنحوي هماهنگ امكان پذير سازد.
با آگاهي از نياز به تنظيم دقيق يك برنامه پژوهشي ومراقبت و ارزيابي با توجه به كمبود اطلاعات علمي در خصوص الودگي دريا در منطقه.
با توجه به اينكه دولتهاي منطقه مسئوليت خاصي براي حفظ محيط زيست دريائي آن بعهده دارند.
با آگاهي از اهميتي كه همكاري و هماهنگي اقدامات بر اساس منطقه اي با هدف حمايت از محيط زيست دريائي منطقه به سود كليه طرفهاي ذينفع منجمله نسلهاي آينده دارد.
با در نظر گرفتن كنوانسيون هاي بين المللي موجودي كه با كميسيون حاضر ارتباط دارند-
بشرح زير موافقت مي نمايند:

ماده 1
تعريفات
از لحاظ كنوانسيون حاضرك
الف- مقصود از ((آلودگي دريائي)) داخل كردن مواد يا انرژي در محيط زيست دريائي بوسيله انسان به طور مستقيم يا غير مستقيم مي باشد كه اثرات زيان بخش مانند آسيب منابع زنده و خطر براي سلامت انسان وايجاد كمانع در فعاليتهاي درياي از جمله ماهيگيري و لطمه به كيفيت از لحاظ استفاه از آب دريا وكاهش وسايل رفاهي به بار آورد يا احتمال ايجاد اينگونه خطرات را در بر داشته باشد.
ب- مقصوداز((مراجع ملي))مرجعي است كه هر دولت متعاهد بعنوان مسئول هماهنگ ساختن مساعي ملي براي اجراي اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن تعيين نموده است.
ج- مقصود از((سازمان)) سازماني است كه دول متعاهد طبق بندالف ماده 1 تاسيس نموده اند.
د- مقصود از((دبيرخانه)) دبيرخانه سازمان است كه طبق ماده 16 تشكيل مي گردد.
ه- مقصود از((طرح عملياتي)) طرح عملياتي براي حمايت و توسعه محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي بين بحرين- ايران- عراق - كويت- عمان- قطر- عربستان سعودي و امارات عربي متحده مي باشد كه در كنفرانس منطقه اي نمايندگان تام الاختيار كويت درباره حمايت وتوسعه محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي كه از تاريخ 15 تا 23 آلأوريل 1978 منعقد گرديد به تصويب رسيده است.
ماده 2
شمول جغرافيائي
الف- كنوانسيون حاضر شامل محدوده دريايي منطقه است كه از جنوب محدود است به خطوطي كه نقاط جغرافياي زير را بهم وصل مي كند:
از راس ضربت علي به مختصات 16 درجه و 39 دقيقه شمالي و 53 درجه و 3 دقيقه 30 ثانيه شرقي
به نقطه اي با مختصات 16 درجه شمالي و 53 درجه و 25 دقيقه شرقي

به نقطه اي با مختصات 17 درجه و شمالي 56 درجه و 30 دقيقه شرقي
به نقطه اي با مختصات 20 درجه و 30 دقيقه شمالي و 60 درجه شرقي
سپس به راس الفاسته با مختصات 25 درجه و 4 دقيقه شمالي و 61 درجه و 25 دقيقه شرقي
( كه از اين پس منطقه دريايي ناميده خواهد شد.)

ب- محدوده دريائي شامل آبهاي داخلي دولتهاي متعاهد نخواهد بود مگر در موارديكه بنحوي ديگر در كنوانسيون حاضر و يا در هر يك از پروتكل هاي مربوطه تعيين شده باشد.

ماده3
تعهدات عمومي
الف- دولتهاي متعاهد- منفردا" و يا مشتركا" كليه اقدامات لازم را طبق اين كنوانسيون و پروتكلهاي لازم الاجرائي كه در آن عضويت دارند براي جلوگيري يا كاستن از آلودگي محيط زيست در منطقه دريائي ومبارزه با آلودگي اتخاذ خواهند نمود.
ب- علاوه بر پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودكي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري كه همزمان با اين كنوانسيون براي امضاء مفتوح گرديده است- دولتهاي متعاهد در تنظيم و تصويب پروتكلهاي ديگري كه متضمن اقدامات و خط مشي ها و ضوابط مورد توافق براي اجراي اين كنوانسيون باشد همكاري خواهند كرد.
ج - دولتهاي متعاهد ضوابط و قوانين ومقررات ملي مورد لزوم براي انجام موثر تعهد مقرر در بند الف اين ماده را وضع و كوشش خواهند كر كه سياستهاي ملي خود را از اين حيث هماهنگ سازند و براي اين منظور يك مرجع ملي تعيين نمايند.
د- دولتهاي متعاهد به منظور وضع واتخاذ ضوابط منطقه اي و رويه ها و خط مشي هاي توصيه شده براي جلوگيري و يا كاستن از آلودگي از كليه منابع آلودگي و مبارزه با آن موافق با هدفهاي اين كنوانسيون- با سازمانهاي صلاحيتدار بين المللي و منطقه اي و ناحيه اي همكاري نموده و يكديگر را در انجام تعهدات خود مساعدت خواهند كرد.
ه- دولتهاي متعاهد منتهاي كوشش خود را بعمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل كنند كه اجراي اين كنوانسيون موجب تبديل يك نوع آلودگي به نوعي ديگر كه ممكن است براي محيط زيست زيان بخش باشد نخواهد شد.
ماده 4
آلودگي از كشتي ها
دولتهاي متعاهد كليه اقدامات مناسب را كه طبق كنوانسيون و با رعايت مقررات قابل اجراي قوانين بين المللي براي جلوگيري از آلودگي وكاهش آن ومبارزه با آلودگي در منطقه دريايي كه از تخليه عمدي يا تصادفي موادي از كشتي ها ناشي مي شود معمول خواهند داشت ومراقبت خواهند كرد كه مقررات قابل اجراي بين المللي مربوط به كنترل اين نوع آلودگي منجمله سربار كردن و آب توازن مجزا و مخازن و روشهاي شستشوي مخازن با نفت خام رعايت گردد.

ماده 5
آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد از كشت يووسايط نقليه هوايي
دولتهاي متعاهد كليه اقدامات مناسب را جهت جلوگيري از آلودگي و كاهش آن و مبارزه با آلودگي در منطقه دريايي كه از تخليه مواد زايد و ساير مواد از كشتي ها و وسايط نقليه هوايي ناشي مي شود معمول خواهند داشت و مراقبت بعمل خواهند آورد كه مقررات قابل اجراي بين المللي مربوط به كنترل اين نوع آلودگي طبق آنچه در كنوانسيون هاي بين المللي مربوطه پيش بيني شده است بنحو موثري در منطقه دريايي رعايت گردد.

ماده6
آلودگي ناشي از منابع وقاع در خشكي
دولتهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري و كاستن از آلودگي ناشي از موادي كه از خشكي- از راه هوا يا مستقميا" از ساحل به منطقه دريايي داخل مي شود منجمله مواد زايد و فاضلاب ها معمول خواهند داشت.

ماده7
آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره برداري در بستر درياي سرزميني و زير بستر آن و فلات قاره
الف- دولتهاي متعاهد كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري و كاستن از آلودگي و مبارزه با آن در منطقه دريائي كه از عمليات اكتشافي وب هره برداري در بستر درياي سرزميني و زير بستر آن و فلات قاره ناشي مي شود منجمله جلوگيري از حوادث ومقابله با موارد اضطراري آلودگي كه موجب صدمه به محيط زيست دريايي مي گردد بعمل خواهند آورد.

ماده 8
آلودگي ناشي از ساير فعاليتهاي انسان
دولتهاي متعاهد- كليه اقدامات لازم را جهت جلوگيري و كاستن از آلودگي ناشي از احياي اراضي ولايروبي هاي مربوط و لايروبي ساحلي بعمل خواهند آورد و با اينگونه آلودگي مبارزه خواهند نمود.

ماده 9
همكاري براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي
الف- دولتهاي متعاهد منفردا" و يا مشتركا" كليه اقدامات لازم منجمله اقداماتي را كه براي حصول اطمينان از آمادگي تجهيزات و وسايل كافي و پرسنل واجد شرايط به منظور مقابله با موارد اضطراري آلودگي در منطقفه دريائي بدون توجه به علت آن و براي كاهش يا رفع خسارت ناشي از آن ضروري است- معمول خواهند داشت.
ب - هر يك از دولتهاي متعاهد كه از مورد اضطراري آلودگي در منطقه دريائي مطلع شود بايد بدون تاخير مراتب را بسازمان مذكور در ماده 16 و توسط دبيرخانه يا مستقميا" به هر دولت متعاهدي كه ممكن است از چنين مورد اضطراري آسيب پذير اطلاع دهد.

ماده 10
همكايهاي علمي و فني
الف- دولتهاي متعاهد مستقميا" يا در صورت لزوم از طريق سازمانهاي ذيصلاح بين المللي در زمينه تحقيقات علمي- كنترل و ارزيابي مربوط به آلودگي در منطقه دريائي همكاري خواهند نمود- و اطلاعات حاصله و دانستني هاي علمي را جهت اجراي اين كنوانسيون و هر يك از پروتكل هاي آن مبادله خواهند كرد.
ب - دولتهاي متعاهد كه با همكاري سازمانهاي صلاحيتدار منطقه اي يا بين المللي به منظور تدوين وايجاد هماهنگي برنامه هاي ملي تحقيقاتي ومراقبت وارزيابي مربوط به هر گونه آلودگي در منطقه دريائي و همچنين ايجاد شبكه منطقه اي به منظور حصول اطمينان از هماهنگي اين برنامه ها يا يكديگر همكاريهاي بيشتري خواهند كرد. بدين منظور هر دولت متعاهد مرجع ملي مسئول تحقيقات وكنترل آلودگي در قلمرو ملي خود تعيين خواهد نمود و در برنامه هاي بين المللي براي تحقيقات وكنترل آلودگي در خارج از قلمرو خود شركت خواهند نمود.

ماده 11
ارزيابي محيط زيست
الف - هر يك از دولتهاي متعاهد كوشش خواهد كرد در كليه فعاليتهاي برنامه ريزي كه متضمن اجراي پروژه هائي در داخل سرزمين خود وب خصوص در مناطق ساحلي كه ممكن است خطر ايجاد آلودگي در منطقه دريائي نمايد- ارزيابي اثرات بالقوه اين فعاليتها را بر محيط زيست منظور نمايد.
ب- دولتهاي متعاهد مي توانند با مشورت دبيرخانه روشهائي براي انتشار اطلاعات مربوط به فعاليتهاي مذكور در بند الف فوق اتخاذ نمايند.
ج - دولتهاي متعاهد تقبل مي كنند كه منفردا" يا مشتركا" رهنمودهاي فني و غيره طبق روشهاي فني معمول به منظور كمك به برنامه ريزي پروژه هاي عمراني خود را به نحوي تهيه نمايند كه اثرات زيان بخش آنها بر محيط زيست دريايي بحداقل كاهش داده شود. در اين مورد در صورت اقتضاء استاندارهاي بين المللي مي تواند ملاك عمل قرا رگيرد.

ماده 12
كمكهاي فني وغيره
دولتهاي متعاهد مستقميا" يا از طريق سازمانهاي صلاحيت دار منطقه اي يا بين المللي در تهيه و تنظيم برنامه هاي كمكهاي فني وغير در زمينه هاي مربوط به آلودگي دريا و با همكاري سازمان مذكور در ماده 16 با يكديگر همكاري خواهند كرد.

ماده 13
مسئوليت و جبران خسارت
دولتهاي متعاهد- متقبل مي شوند كه در تدوين و قبول مقررات وروشهاي مربوط به تعيين موارد زير با يكديگر همكاري كنند:
الف - مسئوليت مدني و جبران خسارت ناشي از آلودگي محيط زيست دريا- با درنظر گرفتن مقرارت بين المللي مربوطه- و
ب- مسئوليت و جبران سخارت از نقض تعهدات اين كنوانسيون و پروتكل هاي آن

ماده 14
مصونيت ناشي از حاكميت دولت
كشتي هاي جنگي يا ساير كشتي هائيكه در خدمت يا مالكيت دولت بوده و براي خدمات غير بازرگاني مورد استفاه قرا مي گيرند مشمول مقررات اين كنوانسيون نخواهند بود. هر يك از دولتهاي متعاهد حتي الامكان كوشش خواهد كرد كه كشتي هاي جنگي خود وكشتي هاي ديگر كه متلعق به آن دولت بوده يا بوسيله آن اداره و فقط براي خدمات بازرگاني دولتي بكار برده مي شوند مقررات اين كنوانسيون را در جلوگيري از آلودگي محيط زيست دريايي رعايت كنند.

ماده 15
عدم شمول
هيچ چيز در اين كنوانسيون به حقوق يا دعاوي هيچيك از دولتهاي متعاهد نسبت به ماهيت يا حدود قلمرو حاكميت دريايي آن دولت كه ممكن است طبق حقوق بين الملل ايجاد گردد- لطمه اي وارد نخواهد ساخت.

ماده16
سازمان منطقه اي براي حمايت از محيط زيست دريائي
الف- دولتهاي متعاهد بدينوسيله يك سازمان منطقه اي براي حمايت از محيط زيست دريائي تاسيس مي كنند كه مقر دائمي آن در كويت قرار خواهد داشت.
ب- سازمان از ارگانهاي زير تشكيل خواهد گرديد:
(1)يك شورا متشكل از نمايندگان دولتهاي متعاهد كه وظايف مندرج در بند(د) ماده 17 را انجام خواهد داد.
(2) يك دبيرخانه كه وظايف مندرج در بند الف ماده 18 را انجام خواهد داد.
(3)يك كميسيون قضائي براي حل اختلافات كه تركيب و حدود اختيارات و آئين نامه در اولين اجلاس شورا تعيين خواهد شد.

ماده 17
شورا
الف- جلسات شورا طبق بند الف ماده 18 وبندب ماده 30 تشكيل خواهد شد.
شورا سالي يكبار جلسات عادي تشكيل خواهد داد. جلسات فوق العاده شورا بنا به تقاضاي حداقل يك دولت متعاهد با تائيد يك دولت متعاهد ديگر يا بنا به تقاضاي دبير اجرائي با تائيد حداقل دو دولت متعاهد تشكيل خواهد گرديد. جلسات شورا در مقر سازمان يا در هر جائي كه با مشورت بين دولت متعاهد مورد توافق قرار گيرد تشكيل خواهد شد. سه چهارم دولت متعاهد حد نصاب لازم را تشكيل خواهند داد.
ب- رياست شورا به ترتيب الفبائي نام كشورها بزبان انگليس به نوبت به هر يك از آنها محول خواهد گرديد. رئيس شورا مدت يك سال در سمت خود انجام وظيفه خواهد كرد و طي مدت رياست نمي تواند بعنوان نماينده دولت خود خدمت كند. چنانچه پست رياست خالي شود دولت متعاهد يكه عهده دار رياست شورا مي باشد جانشين براي احراز اين مقام تعيين خواهد كرد تا پايان نوبت رياست آن دولت در سمت مذكور باقي بماند.
ج- روش اخذ راي در شورا بشرح زير خواهد بود:
(1)هر دولت متعاهد داراي يك راي خواهد بود.
(2)تصميمات مربوط به موضوعات ماهوي با اتفاق آراء دولت متعاهد حاضر و شركت كننده در راي اتخاذ خواهد گرديد.
(3)تصميمات مربوط به امور آئين نامه اي با اكثريت سه چهارم آراء دولت متعاهد حاضر و شركت كننده در راي اتخاذ شركت خواهد شد.
د-وظايف شورا بشرح زير است :
(1)بررسي مرتب اجرا يكنوانسيون و پروتكل هاي آن و برنامه هاي عملياتي مذكور در بند(ه)ماده1
(2)بررسي وارزيابي وضع آلودگي دريا و اثرات آن بر منطهق دريائي براساس گزارشهايي كه از طرف دولتهاي متعاهد و سازمانهاي صلاحتيدار بين المللي يا منطقه اي دريافت مي دارد.
(3)تصويب يا بررسي يا اصلاح الحاقيه هاي كنوانسيون و پروتكلهاي آن بر حسب مورد طبق مقررات ماده 21.
(4)دريافت و بررسي گزارشهائيكه طبق ماده 9 و23 توسط دولتهاي متعاهد ارسال مي گردد.
(5)بررسي گزارش هائيكه توسط دبيرخانه راجع به مسائل مربوط به كنوانسيون و موضوعات مربوط به اداره سازمان تهيه مي گردد.
(6)توصيه راجع به تصويب پروتكل الحاقي يا هر اصلاحيه به كنوانسيون يا پروتكل هاي آن طبق مواد 19 و20.
(7) ايجاد ارگان هاي فرعي و گروههاي كار موقت كه ممكن است براي بررسي مسايل مربوط به كنوانسيون و پروتكلهاي آن در الحاقيه هاي كنوانسيون و پروتكل هاي آن لازم باشد.
(8) انتصاب يك دبير اجرائي و تنظيم مقرراتي براي انتصاب كارمندان ديگر دبيرخانه بوسيله دبير اجرائي.
(9)بررسي مرتب وظايف دبيرخانه
(10)بررسي مبادرت به هر اقدام اضافي كه ممكن است براي نيل به هدفهاي كنوانسيون و پروتكلهاي آن لازم باشد.

ماده 18
دبيرخانه
الف- دبيرخانه شامل دبيراجرائي و پرسنل لازم براي انجام وظائف زير خواهد بود:
(1)تشكيل و تهيه تداركات جلسات شورا و ارگان هاي فرعي آن و گروه هاي كار موقت مندرج در ماده 17 و كنفارنسهاي مندرج در مواد 19 و20.
(2) ارسال اطلاعيه ها و گزارشها و ساير اطلاعاتيكه طبق مواد 9 و 23 دريافت مي دارد.
(3)بررسي سوالاتي كه از طرف دولت متعاهد بعمل آمده يا اطلاعاتيكه از طرف آنها ارسال گرديده و مشورت با آنها درباره مسائل مربوط به كنوانسيون و پروتكل ها و الحاقيه هاي آن.
(4)تهيه گزارش راجع به مسائل مربوط به كنوانسيون و اداره امور سازمان.
(5)ايجاد- نگهداري وانتشار مجموعه قوانين ملي كليه دولتهاي متعاهد درباره محيط زيست دريائي.
محيط زيست دريائي.
(6) ايجاد ترتيبات لازم در صورت تقاضا براي تامين كمك فني و راهنمائي براي تهيه طرح قوانين مربوطه ملي به منظور اجراي موثر كنوانسيون و پروتكل هاي آن.
(7) ايجاد ترتيبات لازم براي برنامه هاي كارآموزي در زمينه هاي مربوط به اجراي كنوانسيون و پروتكل هاي آن.
(8) اجراي وظايفي كه طبق پروتكل هاي كنوانسيون براي آن تعيين شده است.
(9) انجام وظايف ديگري كه ممكن است توسط شورا براي اجراي كنوانسيون و پروتكل هاي مربوطه براي آن تعيين گردد.
ب- دبير اجرائي بالاترين مقام اداري سازمان خواهد بود و وظايفي را كه براي اداره امور كنوانسيون حاضر لازم است و وظايف دبيرخانه وساير وظائفي كه از طرف شورا طبق آئين نامه ومقررات مالي آن به دبير اجرائي محول مي گردد انجام خواهد داد.

ماده 19
تصويب پروتكل هاي الحاقي
هر دولت متعاهد مي تواند طبق بند ب ماده 3 در كنفرانس ديپلماتيك دولتي متعاهد كه بنا به درخواست حداقل سه دولت متعاهد توسط دبيرخانه تشكيل مي گردد پروتكل هاي الحاقي براي كنوانسيون حاضر پيشنهاد نمايد. پروتكل هاي الحاقي با اتفاق آراء دولتهاي متعاهد حاضر و شركت كننده در راي به تصويب خواهد رسيد.

ماده 20
اصلاحيه هاي كنوانسيون و پروتكل هاي آن
الف- هر يك از دولتهاي متعاهد عضو كنوانسيون حاضر يا هر يك از پروتكل هاي آن مي تواند در كنفرانس ديلماتيك كه بنا به تقاضاي حداقل سه دولت متعاهد توسط دبيرخانه تشكيل مي گردد اصلاحيه هائي بر كنوانسيون و پروتكل هاي مربوطه پيشنهاد نمايد. اصلاحيه هاي كنوانسيون و پروتكل هاي مربوطه به اتفاق آراء دولت هاي متعاهد حاضر و شركت كننده در راي تصويب خواهد شد.
ب- اصلاحيه هاي مربوط به كنوانسيون و به پروتكل هاي مصوب كنفرانس ديپلماتيك توسط دولت نگهدارنده براي پذيرش به كليه دولتهاي متعاهد ارسال خواهد شد. پذيرش اصلاحيه هاي مربوط به كنوانسيون يا به پروتكل هاي آن كتبا" به دولت نگهدارنده اطلاع داده خواهد شد. اصلاحيه هائي كه طبق اين مادهتصويب مي شود از روز سي ام پس از اينكه دولت نگهدارنده اطلاعيه پذيرش از سه چهارم دولت هاي متعاهد كنوانسيون يا پروتكل مربوطه دريافت داشت براي كليه دولتهاي متعاهد لازم الاجراء خواهد شد مگر براي آن دولتهائيكه به دولت نگهدارنده عدم پذيرش خود را اطلاع داده باشند.
ج- پس از لازم الاجراء شدن هر يك از اصلاحيه هاي مربوط به كنوانسيون يا پروتكل هر دولت متعاهد جديدي كه به كنوانسيون يا به پروتكل هاي فوق الذكر محلق شود دولت متعاهد نسبت به متن اصلاح شده كنوانسيون يا پروتكل مورد نظر محسوب مي گردد.

ماده 21
الحاقيه ها و اصلاحيه هاي آنها
الف- الحاقيه هاي كنوانسيون يا هر پروتكل جزء لاينفك كنوانسيون يا پروتكل مربوطه خواهد بود.
ب- روش تصويب و لازم الاجراء شدن اصلاح هر يك از الحاقيه هاي كنوانسيون يا الحاقيه هاي هر يك از پروتكل ها بشرح زير خواهد بود مگر آنكه بنحو ديگر در پروتكل مربوطه پيش بيني شده باشد:
(1) هر يك از دولتهاي عضو كنوانسيون يا عضو يك پروتكل مي تواند نسبت به الحاقيه هاي مربوطه در جلسات شوراي مندرج در ماده 17 پيشنهاد اصلاحي ارائه نمايد.
(2)تصويب اين اصلاحيه ها درجلسات فوق الذكر باتفاق آراء خواهد بود.
(3)دولت نگهدارنده مذكور در ماده 30 اصلحيه هائي را كه به اين نحو تصويب مي شوند بدون تاخير به كليه دولتهاي متعاهد اعلام خواهد نمود:
(4) هر يك از دولت متعاهد كه نسبت به اصلاحيه مربوط به الحاقيه هاي كنوانسيون يا الحاقيه هاي هر يك از پروتكل ها نظر ديگري داشته باشد بايد نظر خود را كتبا" ظرف مدتي كه هنگام تصويب اصلاحيه توسط دولتهاي متعاهد مربوطه تعيين مي شود به دولت نگهدارنده اعلام كند.
(5)دولت نگهدارنده بايد اطلاعيه هائي را كه تحت بند فرعي قبل دريافت مي دارد بدون تاخير به اطلاع كلهي دولتهاي متعاهد برساند.
(6)پس از انقضاي مدت مذكور در بند فرعي (4) فوق اصلاحيه مربوط به الحاقيه براي كليه دول عضو كنوانسيون يا عضو هر پروتلك كه طبق مفاد بند فرعي مذكور اطلاهيه اي تسليم نكرده باشد- لازم الاجراء شدن خواهد گرديد.
ج- روش تصويب و لازم الاجراء شدن هر الحاقيه جديد مروبط به كنواهنسيون يا مربوط به هر يك از پروتكل ها با روش مورد به تصويب و لازم الاجراء شدن اصلاحيه هاي مربوط به الحاقيه ها طبق مقررات اين ماه يكسان خواهد بود مشروط بر اينكه اگر كنوانسيون يا پروتكل مربوطه داراي اصلاحيه است الحاقيه جديد تا زمانيكه اصلاحيه مربوط به كنوانسيون يا به پروتكل مورد نظر لازم الاجراء نشده است الحاقيه جديد لازم الاجراء نخواهد شد.

ماده 22
آئين نامه داخلي ومقررات مالي
الف- شورا در نخستين جلسه آئين نامه داخلي خود را تصويب خواهد كرد.
ب- شورا مقررات مالي را بخصوص براي تعيين مبلغ سهميه هر يك از دولت متعاهد تصويب خواهد كرد.

ماده 23
گزارشها
هر يك از دولتهاي متعاهد گزارشهايي راجع به اقداماتي كه در اجراي مقررات كنوانسيون و پروتكل هاي آن به شورا تسليم خواهد كرد. نحوه ارسال و نوع گزارش از طرف شورا تعيين خواهد شد.

ماده 24
نظارت بر اجراي كنوانسيون
دولتهاي متعاهد در تهيه و تنظيم روشها براي اجراي موثر كنوانسيون و پروتكلهاي آن از جمله كشف تخلفات - تشريك مساعي نموده و براي اين مقصود از كليه تدابير عملي ومقتضي براي كشف آلودگي ومراقبت از محيط زيست منجمله ز روشهاي مناسب براي ارسال گزارش و گردآوري اسناد ومدارك استفاده خواهند كرد.

ماده 25
رفع اختلافات
الف- در صورت بروز اختلاف در تفسير و تعبير يا اجراي اين كنوانسيون يا پروتكل هاي آن - دولت متعاهد از طريق مذاكره يا هر طريق مسالمت آميز ديگر به انتخاب خود براي رفع اختلافات اقدام خواهند كرد.
ب- هرگاه دولتهاي متعاهد طرف اختلاف نتوانند اختلاف خود را از طريق مذكور در بند الف فوق حل و فصل نمايند- اختلاف خود را به كميسيون قضائي حل اختلافات مذكور در بندب (3) ماده 16 ارجاع خواهند كرد.

ماده 26
امضاء
كنوانسيون حاضر و پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري از تاريخ 24 آوريل تا 23 ژوئيه 1978 در كويت براي امضاء هر يك از دولتهاي شركت كننده در كنفرانس نمايندگان تام الاختيار منطقه اي كويت درباره حمايت از محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي كه از 15 تا 23 آوريل 1978 به منظرو تصويب كنوانسيون و پروتكل تشكيل گردي مفتوح خواهد بود.

ماده 27
تصويب - پذيرش - موافقت يا الحاق
الف - كنوانسيون حاضر و پروتكل مربوط به همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري و هر پروتكل ديگر كنوانسيون منوط به تصويب - پذيرش يا موافقت دول مذكور در ماده 26 خواهد بود.
ب-كنوانسيون حاضر و پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري از تاريخ 24 ژوئيه 1978 براي الحاق دول مذكور در ماده 26 مفتوح خواهد بود.
ج- هر دولتي كه اين كنوانسيون را تصويب كند يا آنرا بپذيرد يا با آن موافقت نمايد يا به آن ملحق شود به منزله آن خواهد بود كه پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري را تصويب كرده يا پذيرفته يا با آن موافقت نموده يا به آن ملحق شده است.
د- اسناد تصويب - پذيرش - موافقت يا الحاق به دولت كويت كه عهده دار وظايف دولت نگهدارنه مي باشد سپرده خواهد شد.

ماده 28
اجراي كنوانسيون
الف -كنوانسيون حاضر و پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري در نودومين روز پس از تاريخ سپردن حداقل پنج سند تصويب يا پذيرش يا موافقت يا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 29
خروج
الف- هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون با اعلام كتبي به دولت نگهدارنده مبني بر كناره گيري از عضويت در اين كنوانسيون خارج مي شود.
ب- هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن هر پروتكل مربوط به اين كنوانسيون با اعلام كتبي به دولت نگهدارنده مبني بر خروج از عضويت در پروتكل مورد نظر خارج شود مگر آنكه در خود پروتكل به نحو ديگري پيش بيني شده باشد.
ج- خروج از عضويت نود روز پس از تاريخ اعلام كتبي به دولت نگهدارنده انجام خواهد پذيرفت.
د- خروج هر دولت متعاهد از نوانسيون به منزله خروج آن دولت از هر يك از پروتكلهايي است كه در ا، عضويت دارد.
ه - خروج هر دولت متعاهد از پروتكل همكاري منطقه اي در موارد اضطراري آلودگي به منزله خروج آن دولت از كنوانسيون خواهد بود.

ماده 30
مسئوليتهاي دولت نگهدارنده كنوانسيون
الف- دولت نگهدارنده مراتب زير را به دولتهاي متاهد و دبيرخانه اطلاع خواهد داد:
(1)امضاي كنوانسيون حاضر و هر يك از پروتكل هاي آن و سپردن اسناد تصويب- پذيرش – موافقت يا الحاق طبق ماده 27.
(2) تاريخي كه كنوانسيون و هر يك از پروتكل هاي آن طبق مفاد ماده 28 لازم الاجراءميگردد.
(3) اطلاعيه مربوط به تصميم ديگر كه طبق مواد 20 و 21 تسليم مي شود.
(4) اعلام مربوط به خروج كه طبق ماده 29 تسليم مي گردد.
(5) اصلاحيه هاي مصوبه در مورد كنوانسيون و هر يك از پروتكل ها و پذيرش آنها از طرف دولتهاي متعاهد و تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه هاي مزبور طبق مقررات ماده 20.
(6) تصويب الحاقيه هاي جديد واصلاحيه هر يك از الحاقيه هاي طبق ماده 21.
ب- دولت نگهدارنده ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون اولين شورا را تشكيل خواهد داد. نسخه اصلي كنوانسيون حاضر و هر يك از پروتكلهاي آن و هر يك از الحاقيه هاي مربوط به كنوانسيون يا مربوط به پروتكل هاي آن يا نسخه اصلي هر يك از اصلاحيه هاي مربوط به كنوانسيون يا پروتكل ها يا به هر يك از الحاقيه هاي كنونسيون يا الحاقيه هاي پروتكل ها به دولت نگهدارنده يعني دولت كويت سپرده خواهد شد.
دولت نگهدارنده نسخه هائي از آنها را براي كليه دولت مربوطه خواهد فرستاد وكليه اسنا وهمه اقدامات بعدي مربوط به آنها را طبق ماه 102 منشور ملل متخد در دبيرخانه ملل متحد به ثبت خواهد رساند.
در تائيد مراتب فوق نمايندگان تام الاختيار امضاء كننده زير كه از طرف دولتهاي خود به آنها اجازه لازم داده شده است كنوانسيون حاضر را امضاق نموده اند.
اين كنوانسيون در تاريخ 24 آوريل 1978 در كويت بزبانهاي عربي-انگليسي و فارسي كه هر سه متن آن بطور متساوي معتبر مي باشد تنظيم وامضاء گرديد.
در صورت بروز اختلاف راجع به تفسير و تعبير يا اجراي اين كنوانسيون يا پروتكل هاي آن متن انگليسي معتبر خواهد بود.

اطلاعات و مقررات عمومي كنوانسيون :
تاريخ انعقاد-24 آوريل 1978
تاريخ لازم الاجرا شدن - يكم ژوئيه 1979
تاريخ عضويت ايران- يكم ژوئن 1980
محل انعقاد- كويت
محل دبيرخانه - بصورت سازمان منطقه اي حمايت محيط زيست دريايي(راپمي)- كويت
مرجع نگهدارنده اسناد- دولت كويت
زبانهاي رسمي پروتكل - فارسي، عربي، انگليسي
مرجع ملي پروتكل در ايران- سازمان حفاظت محيط زيستپروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي
ناشي از نفت و ساير مواد مضر در موارد اضطراري
(كويت-1357)PROTOCOL CONCERNING REGIONAL CO
OPERATION IN COMBATING POLLUTION BY
OIL & OTHER HARMIFUL SUBSTANCES IN CASE OF EMERGENCY
KUWAIT-1978

پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي
ناشي از نفت وساير مواد مضره در موارد اضطراري
(كويت – 1357)

دولتهاي متعاهد:
عضو كنوانسيون منطقه اي كويت براي هماري در زمينه حمايت از محيط زيست دريائي در برابر آلودگي( كه از اين پس كنوانسيون ناميده خواهد شد.)
با آگاهي از ضرورت و توجه خاص به امكان دائمي وقوع حوادث غير مترقبه كه ممكن است منجر به آلودگي مهم بوسيله نفت يا ساير مواد مضره گردد و لزوم هكاري و اتخاذ اقدامات موثر براي مقابله با آنها.
با وقوف بر اينكه تدابير موجود براي مقابله با موارد اضطراري آلودگي بايستي در سطوح ملي ومنطقه اي افزايش يابد تا بتوان با اين مشكل بنحو كامل و جامع و بنفع منطقه مقابله نمود.
بشرح زير موافقت نمودند:
ماده 1
از لحاظ پروتكل حاضر:
1- مقصود از((مرجع مربوطه)) مرجع ملي تعريف شده در ماه يك كنوانسيون يا مرجع يا مراجعي است كه در يك كشور متعاهد بوسيله((مرجع ملي)) براي مقاصد زير تعيين شده باشد:
الف- مبارزه يا انجام عمليات ديگر در موارد اضطراري در دريا.
ب- دريافت و هم آ÷نگ كردن اطلاعات مربوط به موارد خاص اضطراري در دريا.
ج- هم آهنگ كردن امكانات موجود ملي براي مبارزيه با موارد اضطراري در دريا بطور اعم در داخل كشور با ساير دولتهاي متعاهد.
2- مقصود از((مورد اظطراري در دريا)) هر آسيب-رويداد-واقعه يا وضعيتي است كه منجر به آلودگي مهم يا تهديد قريب الوقوع به آلودگي مهم در محيط زيست دريائي بوسيله مواد نفتي گردد و نيز شامل ساير حوادثي كه براي كشتي ها منجمله نفتكش ها رخ دهد و فورانهاي ناشي از فعاليتهاي حفاري و توليد نفت و وجود نفت و ساير مواد مضره در آب ناشي از نقص تاسيسات صنعتي خواهد بود.
3- مقصود از ((طرح مقابله با موارد اضطراري در دريا طرح يا طرحهائي است كه براساس ملي - دو جانبه- يا چند جانبه به منظرو هم آهنگ كردن استقرار وتخصيص و استفاده از افراد و مواد وتجهيزات براي مقابله با موارد اضطراري در دريا تهيه شده باشد.
4- مقصود از ((مقابله با موارد اضطراري در دريا)) هر فعاليتي است كه هدف آن جلوگيري- تخفيف يا از ميان بردن آلودگي يا تهيد به آلودگي به نفت يا ساير مواد مضره ناشي از موارد اضطراري در دريا باشد.
5- مقصود از((منافع مربوطه)) هر گونه منافع دولت متعاهدي است كه بطور مسقتيم يا غير مستقيم در اثر يك مورد اضطراري در دريا بخطر افتاده باشد- از جمله:
الف- فعاليتهايي دريائي- ساحلي- بندري يا فعاليتهاي واقع در مصب رودخانه منجمله عمليات ماهيگيري كه تامين كننده ضروريات زنديگ افراد ذينفع باشد.
ب- جاذبه هاي تاريخي و جهانگردي در ناحيه مربوطه
ج- سلامت و بهداشت ساكنان و رفاه ناحيه منجمله حفظ منابع زنده دريائي و حيوانات وحشي.
د- فعاليتهاي صنعتي كه متكي به برداشت آب دريا مي باشد مانند كارخانجات تقطير و كارخانجات صنعتي كه از گردش آب استفاه مي كنند.
6- مقصود از((كنوانسيون)) كنوانسيون منطقه اي كويت براي هماري درباره حمايت محيط زيست دريائي در مقابل آلودگي مي باشد.
7- مقصود از ((شورا)) شوراي سازمان منطقه اي حمايت از محيط زيست دريائي است كه طبق ماده 16 كنوانسيون تشكيل گرديده است.
9- مقصود از((مركز)) مركز كمكهاي متقابل در موارد اضطراري در دراي مي باشد كه طبق بند1 ماده 3 پروتكل حاضر تشكيل گرديده است.
ماده 2
1- دولتهاي متعاهد در انجام كليه اقدمات لازم وموثر براي حفاظت نوار ساحلي و منافع مربوطه يك يا چند دولت متعاهد در برابر خطر يا اثرات آلودگي ناشي از وجود نفت يا ساير مواد مضره در محيط زيست دريائي كه بر اثر مورد اضطراري در دريا بوجود آمده - همكاري خواهند نمود.
2- دولتهاي متعاهد سعي خواهند كرد راساء يا از طريق همكاريهاي دو جانيه يا چند چانبه طرحهاي مقابله با مواد اضطراري در دريا و وسائل و تجهيزات خود را براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در منطقه دريائي حفظ و تقويت نمايند. وسائل مذكور بخصوص شامل تجهيزات موجود وكشتي و هواپيما و نيروي انساني آماده براي انجام عملايت در موارد اضظراري خواهد بود.
ماده 3
1- دولتهاي متعاهد بدينوسيله به تاسيس مركز كمكهاي متقابل موارد اضطراري در دريا اقدام مي كنند.
2- هدفهاي مركز بشرح زير خواهد بود:
الف- توقيف امكانات دول متعاهد و تسهيلا همكاي بين آنها بمنظور مبارزه با آلودگي هوا به نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري در دريا.
ب-كمك به دولتهاي متعاهد در صورت تقاضا براي توسعه امالنات ملي به منظور مبارزيه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره و تسهيل و ه م آهنگ كردن مبادله اطلاعات همكاري فني و كارآموزي.
ج- يكي از هدفهاي بعدي امكان اقدام به عمليات براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در سطح منطقه خواهد بو كه ممكن است در مراحل بعدي مورد بررسي قرار يگرد. اين امكان بايستي پس از ارزيابي نتايج حاصل از اجراي هدفهاي فوق الذكر و با توجه به منابع مالي كه ممكن است براي اين منظور موجود باشد براي تصويب به شورا پيشنهاد گردد.
3- وظايف مركز بشرح زير خواهد بود:
الف- گردآوري و توزيع اطلاعات مربوط به موضوعات مندرج در پروتكل حاضر ببين دولتهاي متعاهد كه شامل موارد زير خواهد گرديد:
(1) قوانين مقررات - اطلاعات مربوط به مراجع مربوطه دولت متعاهد و طرحهاي مقابله با موارد اضطراري در دريا- مذكور در ماده 5 پروتكل حاضر.
(2) اطلاعات مربوط به روشها و تكنيك ها و تحقيقات براي مقابله با موارد اضطراري در دريا- مذكور در ماده 6 پروتكل حاضر.
(3) فهرست كارشناسان ومواد و تجهيزات موجود براي استفاه در موارد اضطراري در دريا توسط دول متعاهد.
ب-كمك به دولتهاي متعاهد- برحسب تقاضا- در موارد زير:
(1)تهيه قوانين ومقررات مربوط به مسائل مندرج در پروتكل حاضر و تشكيل مراجع مربوطه.
(2)تهيه طرحهاي مقابله با موارد اضطراري در ديا.
(3)برقراري روشهائي كه طبق آن بتوان به سرعت-افراد و مواد وتجهيزات لازم را براي مقابله با موارد اضطراري در دريا به يك كشور متعاهد اعزام يا از آن انتقال يا عبور داد.
(4) ارسال گزارش هاي مربوط به موارد اضطراري در دريا.
(5) تقويت و توسعه برنامه هاي كارآموزي براي مبارزه با آلودگي.
ج- هماهنگ ساختن برنامه هاي كارآموزي براي مبارزه با آلودگي و تهيه راهنماهاي چامع راجع به مبارزه با آلودگي.
د- ايجاد و حفظ يك سيستم مخابرات واطلاعات مناسب با نيازهاي دولت متعاهد و مركز- براي مبادله سريع اطلاعات مربوط به موارد اضطراري در دريا طبق اين پروتكل.
ه- صورت برداي از پرسنل مواد- وسائط نقليه دريائي و هوائي و ساير تجهيزات مخصوص موجود براي مقابله با موارد اضطراري در دريا.
و- ايجاد و حفظ ارتباط با سازمانهاي مربوطه منطقه اي و بين المللي بخصوص سازمان مشورتي دريايي بين دول- بمنظور كسب و مبادله اطلاعات و آمار علمي و فني بويژه هر ابتكار تازه اي كه ممكن است مركز را در انجام وظائفش كمك نمايد:
ز- تهيه گزارشهاي دوره اي راجع به موارد اضطراري در دريا براي تسليم به شورا- و
ح- انجام هر گونه وظايف ديگر كه طبق اين پروتكل يا توسط شورا به آن محول گردد.
4- مركز در صورتكيه شورا طبق بند ج(2) فوق به آن اختيار دهد ممكن است وظايف ديگر لازم را براي شروع عمليات به منظور مبارزه با آلودگي به نفت و سار مواد مضره در سطح منطقه اي انجام دهد.
ماده 4
1- پروتكل حاضر شامل منطقه دريائي مشخص شده در بند الف ماده 2 كنوانسيون خواهد بود.
2- چنانچه دولت متعاهدي بخواهد مي تواند از لحاظ مقابله با موارد اضطراري در دريا- بنادر- خورها و خليج هاي كوچك و مردابهاي خود را جزء منطقه دريائي محسوب نمايد.
ماده 5
هر يك از دولت متعاهد اطلاعات زير را در اختيار مركز و ساير دول متعاهد قرار خواهد داد:
الف - مرجع مربوطه خود.
ب- قوانين و مقررات و ساير اسناد حقوقي خود راجع به مسايل مندرج در پروتكل حاضر منجمله قوانين و مقررات و ساير اسناد حقوقي مربوط به سازمان و نحوه عمل مرجع مذكور در بند الف فوق :
ج- طرحهاي ملي خود راجع به مقابله با موارد اضطراري در دريا.
ماده 6
هر يك از دولت متعاهد اطلاعات زير ار در اختيار ساير دول متعاهد ومركز قرار خواهد داد :
الف - روشها- تكنيك ها- مواد و رويه هاي موجود و جديد مربوط به مقابله با مورد اضطراري در دريا.
ب- تحقيقات موجود و پيش بيني شده و تحولات در زمينه هاي مذكور در بند الف فوق .
ج- نتايج تحقيقات و تحولات مذكور در بند ب فوق :
ماده7-
1- هريك از دول متعاهد به ماموران مربوطه خود دستور خواهد داد كه از فرماندهان كشتي ها- خلبانان - مسئولان سكوهاي دريائي و ساير تاسيسات مشابه كه در محيط زيست دريائي تحت صلاحيت آن دولت به انجام عمليات اشتغال دارند بخواهند كه وجود هر نوع مورد اضطراري در منطقه درايئي را به مرجع ملي مربوطه و مركز گزارش دهند.
2- هر دولت متعاهد كه تحت بند1 فوق گزارش دريافت مي دارد- مراتب را فورا" به مراجع زير اطلاع خواهد داد:
الف - مركز
ب- كليه دولتهاي متعاهد.
ج- دولت پرچم هر كشتي خارجي كه در مورد اضطراري درگير باشد.
3- محتواي گزارشهاي مذكور در بند1 فوق از جمله گزارشهاي تكميلي در صورت لزوم بايستي با ضميمه الف - اين پروتكل تطبيق نمايد.
4- دولت متعاهدي كه طبق بند 2 الف و بند فوق به ارسال گزارش مبادرت نمايد از تعهدات مندرج در بند ب ماده 9 كنوانسيون معاف خواهد بود.
ماده 8
مركز اطلاعات گزارش هائي را كه تحت مواد5 و6و بند 2 ماده 7 اين پروتكل از طرف يك دولت متعاهد دريافت مي دارد فورا" براي كليه دولتهاي متعاهد ديگر ارسال خواهد نمود.
ماده 9
هر دولت متعاهد كه طبق اين پروتكل به ارسال اطلاعات مبادرت مي كند مي تواند انتشار اطلاعات ارسالي را بنحوي كه بخواهد محدود نمايد.
در اينگونه موارد هر دولت متعاهد يا مركز كه اطلاعات را دريافت مي دارد آنرا براي هيچ شخص يا دولت يا سازمان عمومي و خصوصي بدون اجازه صريح دولت متعاهد ارسال كننده فاش نخواهد ساخت.
ماده 10
هر دولت متعاهد كه با يك مورد اضطراري در دريا به مفهوم مندرج در بند2 ماده 1 پروتكل حاضر روبرو گردد:
الف- هرگونه اقدام مناسب براي مبارزيه با آلودگي و يا از بين بردن وضع اضطراري بعمل خواهد آورد.
ب- بلافاصله كليه دولتهاي متعاهد ديگر را مستقميا" يا توسط مركز از هر گونه اقداميكه براي مبارزه با آلودگي انجام داده يا قصد انجام آنرا دارد مطلع خواهد نمود.
مركز هر نوع اطلاعي از اين قبيل را فورا" جهت كليه دولتهاي متعاهد ديگر ارسال خواهد كرد.
ج- ماهيت ودامنه مورد اضطراري در دريا را مستقميا" يا با كمك مركز ارزشيابي خواهند نمود.
د- اقدام مقتضي و لازمي را كه بايستي در مقابله با مورد اضطراري در دريا بعمل آورد در صورت اقتضاء با مشورت ساير دولتهاي متعاهد و دولتهائيكه تحت تاثير آلودگي قرار گرفته اند ومركز تعيين خواهد نمود.
ماده 11
1- هر دولت متعاهد كه نسبت به يك مورد اضطراري در دريا نيازمند به كمك باشد مي تواند از طريق مركز يا مستقميا" از هر يك از دولتهاي متعاهد تقاضاي مساعدت نمايد.
در موارديكه از خدمات مركز استفاه مي شود مركز سريعا" تقاضاهائي را كه براي كمك دريافت داشته است جهت كليه دولتهاي متعاهد ديگر ارسال خواهد نمود كه دولتهاي متعاهدي كه طبق اين بند از آنها تقاضاي كمك مي شود در حدود امكانات و توانائي نهايت سعي خود را برا يكمك مورد درخواست مبذول خواهند داشت.
2-كمك مذكور در بند1 فوق مي تواند شامل موارد زير باشد:
الف-پرسنل- مواد وتجهيزات منجمله تسهيلات يا روشها براي دفع مواد آلوده كنده كه جمع آوري شده است.
ب- ظرفيت كنترل ومراقبت
ج- تسهيل انتقال پرسنل ومواد وتجهيزات بداخل يا خارج سرزمين هر كشور متعاهد و يا عبور از آن.
3- دولتهاي متعاهد مي توانند براي هم آ÷نگ ساختن هر گونه عمليات مقابله با موارد اضطراري در دريا كه نسبت به آن طبق بند1 فوق تقاضاي مساعدت شده است از خدمات مركز استفاده نمايند.
4- هر دولت متعاهد كه طبق بند1 فوق تقاضاي مساعدت مي كند فعاليتهايئي را كه با استفاده از مساعدت مذكور بعمل آورده ونتايج حاصل از آن را به مركز گزارش خواهد نمود. مركز بلافاصله اينگونه گزارشها را جهت كليه دول متعاهد ديگر ارسال خواهد داشت.
5- در موارد اضطراري خاص مركز ممكن است تقاضاي بسيج منابعي را بنمايد كه دولتهاي متعاهد براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره فراهم نموده اند.
ماده 12
1-هريك از دولتهاي متعاهد با توجه به وظائفي كه طبق پروتكل حاضر براي مركز تعيين شده است يك مرجع مربوطه براي اجراي الزامات خود طبق اين پروتكل تاسيس و حفظ خواهد كرد. مرجع مربوطه هر يك از دولتهاي متعاهد در صورت اقتضاء با كمك يا مراجع همتاي خود در ساير كشورهاي متعاهد همكاري نموده و فعاليتهاي خود را با آنها هماهنگ خواهد نمود.
2- موضوعات زير از جمله مواردي خواهد بود كه طبق بند1 فوق درباره آنها همكاري و هماهنگي بعمل خواهد آمد:
الف- توزيع و تخصيص مواد و تجهيزات موجود.
ب- آموزش پرسنل براي مقابله با موارد اضطراري در دريا.
ج- انجام فعاليتهاي مربوط به نظارت ومراقبت در مورد آلودگي دريا.
د- روشهاي ارتباطي درباره موارد اضطراري در دريا.
ه- تسهيل انتقال پرسنل و تجهيزات و مواد مربوط به مقابله با موارد اضطراري بداخل يا خارج سرزمين كشورهاي متعاهد يا عبور از آنها.
و- ساير موضوعات مشمول اين پروتكل.

ماده 13
شورا :
الف- فعاليتهاي مركز را كه طبق اين پروتكل انجام مي دهد مرتبا" مورد بررسي قرار خواهد داد.
ب- درباره حدود وميزان وظايف كه بايستي طبق ماده 3 اجرا گردد تصميم خواهد گرفت.
ج- ميزان كمكهاي مالي و اداري و غيره را كه دولتهاي متعاهد بايستي براي انجام وظايف مركز تخصيص دهند تغيير خواهد كرد.
در تائيد مراتب فوق- نمايندگان تام الاختيار زير كه از طرف دولتهاي خود به آنها اجازه لازم داده شده است پروتكل حاضر را امضاق نموده اند.
اين پروتكل در تاريخ 24 آوريل 1978 در كويت بزبانهاي عربي – انگليسي و فارسي كه هر سه متن آن بطور متساوي معتبرمي باشد تنظيم وامضاء گرديد.
در صورت بروز اختلاف راجع به تفسير و تعبير يا اجراي اين پروتكل متنانگليسي براي رفع اختلاف متن معتبر خواهد بود.

ضميمه الف
راهنماي كلي براي تنظيم گزارش هائيكه طبق ماده 7 پروتكل
ارسال مي شوند.
1- هر گزارش حتي الامكان بطور كلي شامل موارد زير خواهد بود:
الف-شناسائي منبع آلودگي(براي مثال- هويت كشتي در صورت لزوم).
ب- موقعيت جغرافيائي - ساعت وتاريخ وقوع يا مشاهده حادثه.
ح- شرايط جوي دريائي در ناحيه
د- در مواردي كه آلودگي از كشتي ناشي مي شود- جزئيات مروبط به شرايط كشتي:
2- هر گزارش در صورت امكان بالاخص شامل موارد زير خواهد بود.
الف- توضيح يا توصيف مواد مضره منجمله نامهاي فني اينگونه مواد.(نامهاي تجارتي نبايد جايگزين نام صحيح فني گردد.)
ب- تعيين يا تخمين كميت تراكم و وضع احتمالي مواد مضره كه در دريا تخليه گرديده يا احتمال تخليه آن مي رود.
ج- توصيف مشخصا بسته بندي و علائم شناسائي در صورت لزوم- و
د- نام فرستنده و گيرنده و توليد كننده مواد.
3- هر گزارش در صورت امكان بايستي بطور وضوح مشخص كند كه آيا ماده مضره كه در دريا تخليه گرديده يا احتمال تخليه آن مي رود- نفت يا ماده سمي(مايع- جامد و گاز) مي باشد و آيا مواد مذكور به صورت فله يا مظروف يا كانتينر يا مخازن قابل حمل يا لوله هاي زير دريائي منتقل گرديده يا مي گردد.
4- هر گزارش بر حسب لزوم با هر گونه اطلاع مربوط ديگري كه دولت دريافت كننده گزارش تقاضا كند يا فرستنده گزارش لازم بداند تكميل خواهد شد.
5- هر يك از اشخاص مذكور در بند 1 ماده 7 اين پروتكل:
الف- حتي الامكان و عنداللزوم گزارش اوليه خود را با اطلاعات مربوط به آخرين تحولات تكميل خواهد نمود.
ب- تاحدود امكان هر گونه اطلعات اضافي را كه توسط كشورهائي كه تحت تاثير آلودگي قرار گرفته اند تقاضا شود- در اختيار آنها قرار خواهد داد.

دبيرخانه موقت
كنفرانس
نظر به تصويب طرح عملياتي براي حمايت و توسعه محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي بحرين - ايران - عراق - كويت - عمان- قطر- عربستان سعودي و امارات عربي متحده :
نظر به تصويب كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريائي در مقابل آلودگي و پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه عليه آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري :
با توجه به اظهارات مدير اجرائي برنامه محيط زيست ملل متحد مبني بر اينكه يونپ آماده است در دوره موقت قبل از لازم الاجرا شدن كنوانسيون مسئوليت هماهنگ سازي كلي و توسعه فعاليت هائي را كه تحت طرح عملياتي صورت مي گردد تقبل نمايد:
با شناخت اهميت همكاري با ساير سازمانهيا منطقه و سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي ومراكز تخصصي در زمينه آلودگي آب دريا:
از مدير اجرائي يونپ تقاضا مي كند كه با مشورت با دولتهاي منطقه و با همكاري نزديك با موسسات وسازمانهاي مربوطه ملل متحد ترتيبات موقتي كه براي تاسيس سازمان منطقه اي حمايت از محيط زيست دريايي لازم است به منظور نيل به هدفهاي طرح عملياتي فراهم نمايد و جلسات سالانه متشكل از نمايندگان دولتهيا منطقه و در صورت لزوم گروههاي كار متشكل از كارشناسان منطقه به منظور بررسي پيشرفتهاي حاصل در اجراي تصويه هاي مندرج در طرح عملياتي وارائه پينشهادها راجع به امكان فعاليتهاي ديگر تشكيل دهد.

ترتيبات مالي
كنفرانس
نظر به تصويب طرح عملياتي براي توسعه و حمايت محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي بحرين - ايران - عراق- كويت- عمان - قطر- عربستان سعودي وامارات عربي متحده :
و نظر به تصويب كنوانسيون منطقه اي كويت براي هماري درباره حمايت از محيط زيست دريائي در مقابل آلودگي و پروتكل همكاري براي مبارزيه عليه آلودگيناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري بعنوان جزئي از قسمت حقوقي طرح عملياتي:
با استقبال از آمادگي مدير اجرائي برنامه محيط زيست ملل متحد براي قبول مسئوليت در خصوص ترتيبات موقت لازم براي نيل به هدفهاي طرح عملياتي قبل از تاسيس سالزمان منطقه اي حمايت محيط زيست دريائي:
ونيز با استقبال از پيشنهاد مدير اجرائي برنامه محيط زيست ملل متحد براي اعطاثي كمك در هزينه تشكيل دبيرخانه موقت تا حداكثر 000/500 دلار آمريكا براي دو سال و نيم اوليه :
با توجه به هزينه مالي پيش بيني شده براي اجراي طرح عملياتي به مبلغ 3/6 ميليون دلار براي دو سا لو نيم اوليه كه طي ان پروژه هاي مذكور در طرح عملياتي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
موافقت مي نمايد كه يك صندوق اماني منطقه اي به منظور تامين هزينه هاي اجراي طرح عملياتي براي حمايت محيط زيست دريائي و توسعه نواحي ساحلي تاسيس كند.
تصميم مي گيرد كه دارائي صندوق اماني منطقه اي در دو سال و نيم اوليه از محل سهيمه دولتهاي بشرح زير تامين گردد.
درصد دلارآمريكا
_____ ________
بحرين 2 116400
ايران 40/28 1631928
عراق 66/12 736812
كويت 46/15 899772
عمان 2 116400
قطر 93/8 519726
عربستان سعودي18/19 1116276
امارات عربي
متحده 73/11 682686
_______ ________
جمع 5820000
برنامه محيط زيست ملل متحد 500000
جمع كل 6320000

از مدير اجرائي برنامه محيط زيست ملل متحد تقاضا مي كند كه مسئوليت اداره صندوق اماني منطقه اي را در دوره موقت قبل از تاسيس سازمان منطقه اي حمايت از محيط زيست دريائي بعهده گيرد.
اقداماتي كه بايستي براي تشكيل مركز كمكهاي متقابل در موارد اضطراري در دريا بعمل آيد.
كنفرانس
نظر به تصويب كنوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريائي در مقابل آلودگي و پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري :
با توجه به اينكه در ماده 3 پروتكل تاسيس مركز كمكهاي متقابل در موارد اضطراري پيش بيني شده است :
با تائيد ضرورت اتخاذ اقدامات لازم در اسرع وقت ممكن برا يتاسيس مركز همزمان با لازم الاجراء شدن اين پروتكل :
دعوت مودت آميز دولت بحرين را براي استقرار مركز در آن كشور مد نظر قرا رمي دهد:
از مدير اجرائي برنامه محيط زيست ملل متحد تقاضا مي كند كه با همكاري دبير كل سازمان مشورتي دريائي بين دول اجلاسي از كارشناسان دولتي دول امضاء كننده پروتكل تشكيل دهد تا در اجلاس مذكور اقداماتي كه بايستي براي تاسيس مركز كمكهاي متقابل در موارد اضطراري پس از لازم الاجرا شدن پروتكل بعمل آيد مورد بررسي قرار يگرد. همچنين قتاض مي نمايد مدارك لازم را جهت بررسي در اجلاس كارشناسان بمنظور اظهار نظر وتصويه به دولتها ومتعاقبا" به شوراي سازمان منطقه اي براي حمايت از ميحط زيست دريائي تهيه نمايد:
توصيه هاي مذكور بايستي شامل موارد زير باشد:
الف- تسهيلاتي كه ممكن است توسط دولت ميزبان براي مركز فراهم گردد.
ب- كادر لازم براي مركز به منظور انجام وظايف آن.
ج- شخصيت و وضعيت حقوقي مركز وكارمندان آن.
د- تسهيلات وخدماتي كه مي توان برايمركز فراهم ساخت.
ه- احتياجات مالي براي تاسيس و بكار انداختن مركز - و
و- كمكهاي مالي وغيره كه بايستي براي رفع احتياجات فوق بعمل آيد:

هماهنگي بين برنامه هاي منطقه اي هواشناسي دريائي و محيط زيست دريائي
كنفارنس
با آگاهي از طرحهاي جاري براي ايجاد يك برنامه هواشناسي دريائي توسط دولتهاي منطقه با همكاري سازمان بين المللي هواشناسي:
با شناخت نقش حياتي كه برنامه هواشناسي دريائي در ارزيابي آينده محيط زيست و برنامه هاي مديريت در منطقه خواهد داشت :
نظر به اينكه طرح عملياتي براي حمايت و توسع محيط زيست دريائي كه توسط كنفرانس نمايندگان تام الاختيار منطقه اي كويت راجه به حمايت وتوسع همحيط زيست دريائي و نواحي ساحلي منعقده از تاريخ 15 تا 23 آوريل 1978 تصويب شده است:
با استقبال از اين واقعيت كه اولين كنفرانس منطقه اي هواشناسي دريائي منعقده در جده از 24 آوريل تا 30 سپتامبر خدمات كمكي هواشناسي دريائي را براي كنترل آلودگي در محيط زيست دريا و حمايت از محيط زيست بعنوان يكي از مهمترين وظايف برنامه منطقه اي هواشناسي دريائي تشخيص داده است :
از اجلاس منطقه اي كارشناسان هواشناسي دريائي كه قرار است از 29 آوريل تا 4 مه 1978 در تهران تشكيل گردد و همچنين از كنفرانس منطقه اي نمايندگان تام الاختيار درباره هواشناسي دريائي كه قرار است در سال 1978 در جده برگزار گردد تقاضا مي كند كه نيازهاي طرح عملياتي را مورد توجه قرار داده و به طور مداوم با دبيرخانه موقت سازمان منطقه اي براي حمايت محيط زيست دريا به منظور تامين حداكثر كارائي و سودمندي براي دو برنامه منطقه اي از طريق برنامه ريزي مشترك و تقسيم منابع مشورت بعمل آورند. همچنين از مدير اجرائي يونپ و دبير كل سازمان هواشناسي جهاني تقاضا مي كند كه ملاحظات فوق را مدنظر قرار داده و موجبات ايجاد حداكثر هم آهنگي بين دو برنامه را فراهم آورد.

قدرداني از دولت كويت
كنفرانس
كه بنا به دعوت مودت آميز دولت كويت و تحت توجهات عاليه والاحضرت اميركويت از تاريخ 15 تا 23 آوريل 1978 در كويت برگزار گرديد:
با اعتقاد بر اينكه مساعي دولت كويت در تامين تسهيلات - محل و امكانات ديگر نقش مهمي در برگزاري مطلوب كنفرانس ايفا كرده است.
و با قدرداني عميق از مهمان نوازي واحترامي كه از طرف دولت كويت نسبت به اعضاء هيئت هاي نمايندگي و ناظران ودبيرخانه كنفارنس معمول گرديد:
مراتب سپاسگزاري وامتنان و صميمانه خود را نسبت به والاحضرت امير كويت واز طريق معظم له به دولت و ملت كويت بخاطر پذيرائي صميمامه كه از كنفرانس بعمل آوردند وهمچنين نسبت به همه كساني كه در فعاليتهاي كنفرانس همكاري نمودند بخاطر سهمي كه در موفقيت كنفرانس داشته اند ابراز مي دارد.

اطلاعات ومقررات عمومي پروتكل :
تاريخ انعقاد- 24 آوريل 1978
تاريخ لازم الاجرا شدن- 1 ژوئيه 1979
تاريخ عضويت ايران- ژوئن 1980
محل انعقاد- كويت
محل دبيرخانه- به صورت مركز كمكهاي متقابل موارد اضطراري در دريا ( ميمك ) منامه ، بحرين
مرجع نگهدارنده اسناد - دولت كويت
زبانهاي رسمي پروتكل- فارسي ، عربي ، انگليسي
مرجع ملي پروتكل در ايران- سازمان حفاظت محيط زيست

10276 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/03/18 :تاريخ ابلاغ 1358/09/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران