لايحه قانوني اجازه خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از كنوانسيون تأسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه أي و اروپائي


شماره 30 د 17/9/1358
وزارت كشاورزي و عمران روستائي
لايحه قانوني اجازه خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از كنوانسيون تأسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه أي و اروپائي كه در جلسه مورخ 10/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده – قانون اجازه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كنوانسيون تأسيس سازمان حفظ نباتات مديترانه أي و اروپائي مصوب بيست و سوم بهمن ماه 1354 شمسي از تاريخ تصويب اين قانون ملغي و دولت جمهوري اسلامي ايران از عضويت در كنوانسيون مزبور خارج و تعهدات دولت براساس مقررات مربوط قابل انجام خواهد بود.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10246 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/03/01 :تاريخ ابلاغ 1358/09/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران