تقاضاي ابطال بخشنامه 13665/227/24 مورخ 1366/5/14 معاونت فني گمرك ايران


بسمه تعالي
تاريخ9/12/66 كلاسه پرونده66/83 شماره دادنامه66/102

تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه بنامه شماره 6/6316/48092 مورخ 1/11/66 معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دارائي مبني بر : لغو بخشنامه 3665/2274/24 مورخ 14/5/66 خواسته سالب بانتقا موضوع مي باشد نتيجتاً قابل طرح در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد علي فيض

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .معاونت دادستان عمومي تهران و سرپرست دادسراي مستقر در فرودگاه مهرآباد.
طرف شكايت .گمرك ايران .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه 13665/227/24 مورخ 14/5/66 معاونت فني گمرك ايران .
گردش كار . سرپرست محترم دادرسراي عمومي مستقر در فرودگاه مهر آباد طي شكوائيه اي اعلام نموده كه : گمرك ايران براساس بخشنامه شماره 3665/2274/24 مورخ 14/5/65 معاونت گمرك ايران مبني بر دستور تلقي آقاي ماجدي معاونت محترم كل وزارت امور اقتصادي و دارائي ارزش كالاهاي وارداتي را بر دو برابر افزايش داده و براين مبنا نيز حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني نيز نهايتاً به چندين برابر افزايش خواهد يافت با توجه به اينكه بخشنامه مزبور خلاف ماده 10 قانون امور گمركي صادر شده است نسبت به ابطال بخشنامه موصوف اقدام شود
معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارائي طي لايحه 6/6313/48092 - 1/11/66 پاسخ داده است كه : بخشنامه شماره 3665/2274 مورخ 14/5/66 معاون فني گمرك ايران طبق دستور العمل شماره 00/24/2/147/24 مورخ 9/9/66 دفتر كل تعيين ارزش گمرك ايران لغو گرديده است.
هيات عمومي بتاريخ فوق برياست حجه السلام و المسليمن حاج شيخ محمد علي فيض و با شركت روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق با اعلام ختم رسيدگي باتفاق آرا بشرح زير اتخاذ تصميم نمودند.

102 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/12/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران