ابطال آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار جمهوري اسلامي در مورد ايجاد فضاهاي ورزشي و يا پرداخت 10 هزار ريال به ازاي هر كارگر


بسمه تعالي
تاريخ 10/2/73 شماره دادنامه16 كلاسه پرونده72/245
مرجع رسيدگي .هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . عباس علي پور الشريعه
طرف شكايت . هيات وزيران
موضوع و شكايت خواسته . ابطال ماده 5 از تصويبنامه شماره
466 24/ت 331هـ ـ 19/7/71
مقدمه .شاكي طي دادخواست تقديمي درخواست ابطال ماده 5 از تصويبنامه مورد شكايت را بلحاظ مخالفت با ماده 154 قانون كار و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به اينكه نسبت به موضوع شكايت و خواسته قبلاً در هيات عمومي بشرح دادنامه شماره 154 ـ 153 مورخ 22/8/72 اتخاذ تصميم گرديده است موجبي براي طرح مجدد پرونده تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
جمهوري اسلامي ايران

16 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/02/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران