موردي براي رسيدگي و امعان نظر مجدد باقي نيست - قرارداد كار


تاريخ 2/8/1378 شماره دادنامه 288 كلاسه پرونده78/273

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 17190 مورخ 26/5/1376 دفتر تنظيم و نظارت روابط كار قبلاً در هيات عمومي ديوان مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور راي شماره 238 مورخ 16/5/1378 هيات عمومي ديوان گرديده ، بنابراين موردي براي رسيدگي و امعان نظر مجدد باقي نيست و اعتراض شاكي نسبت به مصوبه مذكور تابع مدلول راي فوق الذكر مي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي نجف آبادي

مرجع رسيدگي .هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . شركت خدمات بهداشتي و درماني صنايع اصفهان.
موضوع و شكايت خواسته . ابطال بخشنامه شماره 17190 مورخ
26/5/1376 دفتر تنظيم و نظارت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي شماره 17190 مورخ
26/5/1376 دفتر تنظيم و نظارت روابط كار را برخلاف قانون كار اعلام و تقاضاي رسيدگي و ابطال آن را نموده اند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

288 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1378/08/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران