تفاوت مدلول آنها مبتني بر استنباط متفاوت از حكم واحد قانونگذار در موارد مشابه نيست


بسمه تعالي
تاريخ7/4/1378 شماره دادنامه 272 كلاسه پرونده77/441
مرجع رسيدگي .هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي آقاي اسد خزائي پور با وكالت آقاي محمد رستم زاده.
موضوع و شكايت خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 14 ديوان عدالت اداري.
مقدمه . الف . شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 67/469 موضوع شكايت آقاي هاشم كاظميان به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته احتساب سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 132 مورخ 18/2/1369 حكم به الزام سازمان تامين اجتماعي با احتساب سابقه خدمت وي از خرداد 1328 لغايت پايان سال 1336 صادر نموده است.
ب . شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/483 موضوع شكايت آقاي اسد خزائي پور بطرفيت تامين اجتماعي شهرستان نور به خواسته صدور حكم پرداخت حقوق مستمري معوقه و برقراري حقوق بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 2474 مورخ 12/2/1376 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به اينكه آراء فوق الذكر براساس مدارك و مستندات پيوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتني بر استنباط متفاوت از حكم واحد قانونگذار در موارد مشابه نيست، در نتيجه از مصاديق آراء متناقض مقرر در ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي نجف آبادي

272 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1378/04/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران