الزام واحد دولتي به معرفي زارع واجد شرايط به دفتر اسنادرسمي به منظور تنظيم سند انتقال


تاريخ : 3/6/1381 شماره دادنامه : 180 كلاسه پرونده : 77/156

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
خواسته شاكيان پرونده هاي فوق الذكر با عنايت به مفاد دادخواستهاي تقديمي و مندرجات لايحه جوابيه مفيد الزام سازمان امور اراضي به انجام اقدامات لازم از جمله معرفي زارع واجد شرايط به دفتر اسناد رسمي به منظور تنظيم سند انتقال دراجراي قانون اراضي كشت موقت مصوب 8/8/1365 و آئين نامه اجرائي آن بوده است كه با عنايت به مقررات فوق الذكر و مدلول دادنامه شماره 9 مورخ 21/1/1379 هيات عمومي ديوان پس از تحقق و اجتماع شرايط لازم در مهلت مقرر در قانون ، تاخير در معرفي زارع واجد شرايط به دفتر اسناد رسمي به سبب انتفاء اين امر نيست بنابراين دادنامه شماره 170 مورخ 22/2/1377 شعبه بيستم بدوي ديوان در حدي كه مفهم الزام واحد دولتي مذكور به معرفي زارع واجد شرايط به دفتر اسنادرسمي به منظور تنظيم سند انتقال مي باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/77/156 20/6/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : مدير امور اراضي استان بوشهر0
موضوع شكايت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و20 ديوان عدالت اداري .
مقدمه : الف - شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1817 موضوع شكايت آقاي نجف نجفي به طرفيت اداره امور اراضي استان بوشهر به خواسته تقاضاي صدور سند رسمي اراضي مشاع كه به حكم هيات هفت نفره واگذار گرديده بشرح دادنامه شماره 170 مورخ 22/2/1377 چنين راي صادر نموده است ، نظر به اينكه در قانون كشت موقت ملاك حقانيت كشاورز در مورد اراضي تصرف آن در سال 1359 باي نحوكان مي باشد و در اين پرونده نيز اداره خوانده به صراحت صحت ادعاي شاكي در مورد تصرف زمين را تاييد نموده است. بنابراين موضوع حكايت از حقانيت شاكي در مورد خواسته دارد. خصوص اينكه تصرف شاكي نيز تا اين زمان استمرار داشته و حاجب و مانعي از اعمال اين حق قانوني پيش نيامده است عليهذا حكم به ورود شكايت شاكي و محكوميت خوانده به انجام خواسته صادر واعلام مي گردد.
ب - شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/770 موضوع شكايت آقاي غلامعلي زارع منفرد به طرفيت اداره امور اراضي بوشهر (هيات 7 نفره واگذاري زمين ) به خواسته صدور سند مالكيت اراضي مشاع كشاورزي به استناد سند كشت موقت به شرح دادنامه شماره 446 مورخ 11/3/377 چنين راي صادر نموده است ، نظر به اينكه مشتكي عنه موضوع تصرف اراضي معنونه را توسط شاكي در سال 1359 اعلام داشته و طي نامه 26/2/1360 ابقاء زمين در تصرف شاكي را نيز پذيرفته است و به لحاظ انقضاء مهلت موفق به اجراي قانون واگذاري زمين مصوب سال 1365 نگرديده و اين اقدام وفق قانون كشت موقت انجام گرديده و قصور از ناحيه خوانده است ليكن چون خواسته شاكي صدور سندمالكيت اراضي مشاع كشاورزي است موضوع از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است ، ايراد مشتكي عنه از اين جهت وارد تشخيص داده قرار رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي گردد. شاكي مي تواند از طريق محاكم عمومي محل خواسته خود را پيگيري نمايد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ترايخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رسواي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد.

180 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1381/07/20 :تاريخ ابلاغ 1381/06/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران