اصلاح قانون واگذاري زمينهاي باير وداير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/8/8 مجلس و آئين نامه آن


شماره 114342/ق 85 15/11/1367
اصلاحيه قانون واگذاري زمينهاي باير ودائر كه بعد ازانقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است و آئين نامه آن كه در جلسه 15/6/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي تصويب و طي نامه 2160 - 22/2 مورخ 27/10/67 رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
نخست وزير - ميرحسين موسوي

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
موضوع (اصلاح قانون واگذاري زمينهاي باير و دائر كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 مجلس و آئين نامه آن ) در جلسه مورخ 15/6/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در اين زمينه موارد زير به تصويب رسيد:

ماده 1 - تبصره هاي ذيل بعنوان تبصره 3ماده 4 و تبصره ماده 5 به آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مجلس اضافه مي گردد.
تبصره 3ماده 4 - چنانچه در اجراي قانون مزبور از جهت تعيين مشخصات ملك و تشخيص حدود ثبتي و يا از ساير جهات ، هياتها با مشكل مواجه گردند كه حل آن به فوريت مقدور نباشد مراتب رابراي تنظيم سند به دفترخانه اعلام مي نمايند و دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از استعلامات لازم با ذكر موارد اشكال ، سند بيع شرط را تنظيم نمايند ودر موارديكه حضور مالك در دفترخانه ممكن نباشد نماينده هيات هفت نفره واگذاري زمين به قائم مقامي مالك و در موارد اختلافي به قائم مقامي مالك واقعي ولو معين نباشد، سندبيع شرط را امضاء خواهد كرد.
تبصره ماده 5 - اعلام ومعرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون از طرف هياتها به دفاتر اسناد رسمي بمنزله اجراي قانون در مهلت مقرر تلقي مي گردد.
ماده 2 - تبصره هاي ذيل به عنوان تبصره 10و11و12و13 به قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مجلس ، اضافه مي گردد.
تبصره 10 - واگذاري اراضي كشت موقت به كشاورزان بر اساس ميزان تصرف آنها انجام مي گيرد و در مورادي كه زميني به صورت جمعي تصرف شده وكشت مي شود وملاك و مرجع روشني براي تقسيم وجود ندارد، در صورت تقسيم با سهام مساوي تقسيم خواهد شد.
تبصره 11 - بهاي اراضي كشت موقت بر اساس قيمتهاي منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمان اجراي قانون تعيين مي گردد.
تبصره 12 - بمنظور حفظ يكپارچگي اراضي بزرگ كشت موقت ( حدود صد هكتار و بالاتر) و جلوگيري از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفين اين اراضي با حفظ مالكيت هر كدام موظفند در قالب تعاوني هاي توليدي مشاع اراضي را مورد بهره برداري قرار دهند.
تبصره 13 - مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است تا 5 سال از تاريخ تصويب در مجلس تمديد مي گردد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي

12812 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1367/11/27 :تاريخ ابلاغ 1367/06/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران