هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان, صادر شود.... اعلام تعارض نسبت به آراء صادره از هيات تجديد نظر ميباشد

بسمه تعالي
تاريخ 19/6/69 شماره دادنامه 147 كلاسه پرونده 68/102
مرجع رسيدگي هيات عمومي دويان عدالت اداري.
شاكي: سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته. اعلام تعارض آراء صادره از هيات عمومي تجديد نظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف: هيات تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 62/23 موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان تامين اجتماعي , نسبت بدادنامه شماره 260 - 28/4/62 شعبه هفتم ديوان, بشرح دادنامه شماره 406 مورخ 6/12/65 حكم به فسخ دادنامه مذكور, صادر نموده است.
ب - هيات تجديد نظر در رسيدگي بپرونده كلاسه 68/352 موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان تامين اجتماعي , نسبت بدادنامه شماره 850 - 30/11/65 صادره از شعبه سوم ديوان , بشرح دادنامه شماره 430 مورخ 13/10/68 حكم به رد تقاضاي تجديد نظر صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق , برياست آيت ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان , تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره , باتفاق آراء بشرح ذيل, مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي .
با توجه به نص صريح ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري, كه بيان ميدارد: هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان, صادر شود.... اعلام تعارض نسبت به آراء صادره از هيات تجديد نظر ميباشد, كه باين اعتبار موضوع از مصاديق ماده 20 مرقوم قابل طرح در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري. سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

147 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/06/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران