تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 10/505/620 مورخ 1379/8/18 معاون برنامه ريزي و نيروي انساني وزارت آموزش مبني بر عدم استخدام متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش بطور رسمي


تاريخ 6/8/1380 شماره دادنامه 244
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 10/5050/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش مبني بر عدم استخدام متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش بطور سمي قبلا" مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 124 مورخ 21/5/1380 هيات عمومي ديوان بخشنامه مذكور در اين قسمت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط تشخيص داده شده و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است ، بنابراين رسيدگي واتخاذ تصميم مجدد در اين خصوص موردي ندارد و اعتراض شاكي مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده 80/188
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين ابراهيم خاني به وكالت عده اي از دبيران آموزش و پرورش استان زنجان 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 10/505/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ريزي و نيروي انساني وزارت آموش وپرورش 0 مقدمه : شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، تبصره هاي يك و2 مواد12و18 قانون استخدام كشوي كه مقرر مي دارد مستخدم آزمايشي در حكم مستخدم رسمي و حقوق و مزاياي آن برابر با حقوق ومزاياي مستخدم رسمي قطعي است و بر طبق ماده 144 قانون ياد شده كه حالات استخدامي مستخدم رسمي به صورت محصور و محدود عنوان شده و در نتيجه بين وضعيت اسخدام آزمايشي واستخدام رسمي قطعي حالت روزمزد (حق التدريسي) متصور نيست. مطابق بند2 بخشنامه شماره 10/5050/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ريزي و تامين نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش وضعيت خدمتي شكات را از مستخدم آزمايشي به حق التدريسي تمام وقت كه همان روزمزد مي باشد تبديل نموده است. اين بخشنامه مغاير با قوانين فوق الذكر بوده و درخواست ابطال آنرا دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و برسي و انجام مشاور با اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.


244 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1380/08/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران