افزايش ميزان بازداشت بدل از جزاي نقدي مقرر در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به يكصد هزار ريال


شماره 12523/81/1 27/6/1381

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
بنا به پيشنهاد شماره 2006/02/111 مورخ 10/6/1381 جناب آقاي وزير دادگستري موافقت مورخ 26/6/1381 رياست محترم قوه قضايئه ، مبلغ هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن ، موضوع يك روز بازداشت مقرر در ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي حسب تجويز ماده مرقوم از تاريخ 26/6/1381 بمبلغ يكصد هزار يال به ازاي هر روز بازداشت يا كسر آن افزايش يافته و لازم الاجراء مي باشد.
مراتب تصويب مذكور به منظور درج در روزنامه رسمي واطلاع عموم ، به پيوست ارسال مي رگدد.
رئيس نهاد قوه قضائيه - محمودشيرج
-

شماره 2006/02/111 10/6/1381
حضرت آئيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام
همچنانكه استحضار دارند به موجب ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 در صورتي كه محكوم عليه جزاي نقدي را پرداخت نكند، به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد و بنا به تجويز تبصره ذيل آن ، مبلغ مذكور به تناسب تورم هر سه سال يكبار قابل تعديل مي باشد.
طبق اعلام مراجع رسمي نرخ تغيير شاخص قيمت كالا از رقم 08/118 سال 1377 به رقم 91/177 در سال 1380 (50%رشد) رسيده است. با توجه به اينكه تعداد قابل توجهي از زندانيان افرادي هستند كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي تحمل كيفر مي كنند و همين امر مشكلات عديده اي همم براي خانواده آنان و هم براي مديريت زندانها ايجاد كرده است لذا با عنايت به قسمت اخيرتبصره ماده فوق الذكر، پيشنهاد مي نمايد مبلغ مذكور از پنجاه هزار ريال به يكصد هزار ريال افزايش يابد.
خواهمشند است در صورت موافقت مراتب را تصويب و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.
وزير دادگستري - محمداسماعيل شوشتري

16768 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1381/06/31 :تاريخ ابلاغ 1381/06/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران