موضوع شكايت و خواسته . ابطال مصوبه هيات مميزه مركزي مبني بر لغو آئين نامه اجرائي نحوه انتخاب مربي آموزشياري


بسمه تعالي
تاريخ 8/9/76 شماره دادنامه 125 كلاسه پرونده 76/93
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . خانم صغري شبگرد املشي
طرف شكايت . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موضوع شكايت و خواسته . ابطال مصوبه بيست و دومين جلسه مورخ 2/9/72 و بيست و پنجمين جلسه مورخ 14/10/72 هيات مميزه مركزي مبني بر لغو آئين نامه اجرائي نحوه انتخاب مربي آموزشياري.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است پس از طر مراحل مختلف جهت تغيير وضعيت استخدامي از كارشناسي به مربي آموزشي در مرحله صدور ابلاغ از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بشرح نامه مورخ 8/9/72 اعلام گرديد كه طبق بند 8 مصوبه بيست و دومين جلسه هيات مميزه مركزي آئين نامه اجرائي نحوه انتخاب مربي آموزشيار از تاريخ 2/9/72 لغو گرديده است. اين مصوبه در عمل ناديده گرفته شده و مانعي در قبال ارتقاء اينجانبه از نظر وضعيت استخدامي بوده است لذا ابطال مصوبه 2/9/72 را خواستارم.
مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2695/9 ف مورخ 5/7/76 اعلام داشته اند: تصميمات هيات مميزه مركزي بر اساس ماده 6 آئين نامه اجرائي نحوه انتخاب مربي آموزشيار و در حدود اختيار قانوني صورت گرفته است و مغايرتي با ضوابط قانوني ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا… موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور را يمي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نظامات و مقررات دولتي از حيث مغايرت آنها با موازين شرع و يا مخالفت با قوانين و يا خروج قوه مجريه از حدود اختيارات خود در تصويب مقررات دولتي قابل طرح و رسيدگي در شوراي نگهبان و يا هيات عمومي ديوان است كه چون مفاد دادخواست متضمن شرايط مقرر در ماده مذكور نيست موضوع قابل طرح و امعان نظر تشخيص داده نمي شود .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
---------------------------------
جمهوري اسلامي ايران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
صورتجلسه
بيست و دومين جلسه هيات مميزه مركزي ساعت 8 صبح روز
2/9/72 با حضور آقايان دكتر فريدون نوحي - دكتر حسين ملك افضلي - دكتر محمد پژوهي - دكتر اسماعيل يزدي - دكتر عباس شفيعي - دكتر محمد فراهاني - دكتر محمد حسن باستان حق و آقاي بهاء الدين شريعت در دفتر معاونت آموزشي تشكيل و موارد زير مورد بررسي و تصويب قرار گرفت :
1 - پرونده ارتقاء آقاي دكتر حسينعلي شهرياري از مرتبه استادياري به دانشياري از دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مطرح و با بررسي مقالات و مدارك ارسال و با كسب 06/128 امتياز ( ماده يك 45 ماده دو 06/18 ماده سه 65 ) با ارتقاء ابشان از مرتبه استادياري به دانشياري موافقت گرديد .
2 - پرونده ارتقاء آقاي دكتر مرتضي شمشيري از مرتبه مربي به استادياري به استناد بند 1 - 2 - 5 آئين نامه ارتقاء مطرح و مقرر گرديد فعلا متوقف بمانده تا پس از اعلام نظر معاونت محترم آموزشي در جلسه بعدي مورد تصميم گيري قرار گيرد .
3 - پرونده ارتقاء آقاي دكتر علي اصغر خاكسار از مرتبه مربي به استادياري به استناد بند 2 - 2 - 5 آئين نامه ارتقاء مطرح و با ارتقاء ايشان به مرتبه استادياري با توجه به صورتجلسه كميته ژوري موافقت گرديد .
4 - پرونده ارتقاء آقاي دكتر ايرج شريفي از مرتبه استادياري به دانشياري از دانشگاه علوم پزشكي كرمان مطرح و با بررسي مقامات و مدارك ارسالي و با كسب 18/126 امتياز ( ماده يك 43/58 ماده دو 75 / ؟؟ ماده سه 45 ) با ارتقاء ايشان از مرتبه استادياري به دانشياري موافقت گرديد .
5 - پرونده ارتقاء آقاي دكتر مهدي آسمار از مرتبه استادياري به دانشياري از انستيتو پاسور ايران مطرح و با توجه به اخذ مدرك ph.o و استمرار فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي و محتوي پرونده علمي موضوع ارتقاء مرتبه برابر مقررات مربوطه توسط كميته علوم پايه مورد بررسي قرار گيرد .
6 - پرونده ارتقاء آقاي دكتر جواد خشابي از مرتبه استادياري به دانشياري از دانشگاه علوم پزشكي اروميه مطرح و با بررسي مقالت و مدارك ارسالي و كسب 2/129 امتياز ( ماده يك 65 ماده دو
2/19 ماده سه 45 ) با ارتقاء ايشان به مرتبه دانشياري موافقت گرديد .
7 - پرونده ارتقاء آقاي دكتر داود حسن زاده از مرتبه مربي به استادياري به استناد بند 2 - 2 - 5 آئين نامه ارتقاءاز دانشگاه علوم پزشكي تبريز مطرح و با توجه به صورتجلسه كميته ژوري با ارتقاء ايشان به مرتبه استادياري موافقت گرديد .
8 - بر اساس تصميمات متخذه و با راي اكثريت مقرر گرديد بخشنامه شماره 23974 / 17/9/70 و 26871/14/35 مورخ
15 / 10/70 موضوع نحوه اجرائي آئين نامه مربي آموزشياري از تاريخ 2/9/72 لغو گرديد .
9 - در خصوص تعيين و تائيد اعتبار علمي مجلات علمي مقرر گرديد جلسه اي با عضويت آقايان دكتر عباس شفيعي دكتر حسين ملك افضلي دكتر فريدون عزيزي - دكتر اسماعيل يزدي تشكيل و پس از بررسي مجلات به هيات مميزه مركزي اعلام نظر فرمايند .
10 - پرونده متقاضيان مرتبه مربي آموزشياري همراه با صورتجلسه قبولي در مصاحبه علمي در شورايعالي برنامه ريزي مطرح و با توجه به بند 8 صورتجلسه با تبديل وضعيت 9 نفر از متقاضيان كه داراي سابقه آموزشي بيش از 16 سال در دانشگاهها بودند به اسامي ذيل موافقت گرديد :
1 - خانم مهين خجسته آذري
2 - پروانه غفاري
3 - پوراندخت غفاري
4 - سيما فهرماني
5 - كلثوم پارسا سلكي سري
6 - فرخنده وزيري
7 - پري شكوه صارمي
فاطمه قرباني خليل آباد
9 - شوكت راجي مطلق
ضمنا مقرر گرديد اسامي ساير متقاضيان مرتبه مربي آموزشياري به شرح ذيل مردود اعلام گردد :
1 - خانم دادور خراساني 2 - خانم صغري شيگرداملشي 3 - خانم منصوره وظيفه اصل 4 - خانم پروين اردلان 5 - آقاي احمد مسلمي 6 - خانم فاطمه عطار موسوي 7 - خانم شهلا صارمي 8 - خانم مهوش صادقي 9 - خانم معصومه عصري 10 - خانم آذر ميدخت قديمي ماهاني پور 11 - آقاي اكبر مهديان 12 - خانم شهربانوذره حسابي 13 - خانم مليحه پامرواريد 14 - آقاي منوچهر الستي 15 - خانم اقبال ذاكر حسيني 16 - آقاي سيد علي اصغر هاشمي قمي 17 - خانم شهرناز بانو اشرف گنجوي 18 - آقاي ناصر مكاري 19 - آقاي علي قيم 20 - آقاي جهانبخش طاهري 21 - خانم آمنه جمشيد بيگي 22 - خانم حميده لطفي 23 - خانم زهرا قرباني خليل آبادي

125 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1376/09/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران