خواسته عبارت از رفع بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنايع ملي ايران و استرداد - سردخانه توس فريز


تاريخ 30/10/1380 شماره دادنامه : 348
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به مفاد دادخواست بدوي و مندرجات لايحه مورخ 5/10/1380 شاكي ، اعتراضي نسبت به مقررات و نظامات دولتي در قلمرو ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عنوان نشده است تا قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان باشد.بنابراين موردي براي امعان نظر هيات عمومي وجود ندارد و پرونده به شعبه دوازدهم بدوي ديوان اعاده مي شود.
دري نجف آبادي
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

كلاسه پرونده : 80/ 372
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي فرخ فرسيو
موضوع شكايت و خواسته : رفع بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنايع ملي ايران و استرداد - سردخانه توس فريز.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدوا"در شعبه دوازدهم ديوان مطرح بوده و سپس با توجه به موضوع شكايت و خواسته شاكي مبني بر رفع بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و استرداد سردخانه توس فريز به هيات عمومي ارجاع گرديده است خواستار ابطال تصميم هيات 5 نفري سازمان صنايع ملي ايران در مورد سردخانه ملكي خود شده اند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

348 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1380/10/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران