لايحه قانوني مربوط به الغاء لايحه قانوني راجع به واگذاري شركت ملي شده يوراينا به شركت سهامي شيلات ايران


شماره 918 23/1/1359
وزارت صنايع و معادن
لايحه قانوني مربوط به الغاء لايحه قانوني راجع به واگذاري شركت ملي شده يوراينا به شركت سهامي شيلات ايران كه در جلسه مورخ 25/12/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده - به وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود كه لايحه قانوني راجع به واگذاري شركت ملي شده يوراينا به شركت سهامي شيلات ايران را كان لم يكن تلقي نمايد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10241 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/02/06 :تاريخ ابلاغ 1358/12/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران