لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات...


شماره 1390
8/ 9/ 1331

ماده واحده - كارمندان قضائي را ميتوان در شهرستانها تا دو پايه بالاتر از پايه قانوني آنها گمارد و حقوق مقام مزبور را به آنها داد مشروط بر اينكه حقوق مقام مزبور از حقوق پايه 9 بالاتر نشود وزير دادگستري فعلي ميتواند در ظرف مدت يكماه در تمام مراحل و دستگاهها ي قضائي مركز كارمندان قضائي را تا دو پايه بالاتر منصوب نموده و در مدت تصدي حقوق آن را نيز دريافت نمايند .
بعد از مدت يك ماه مزبور مفاد ماده 12 لايحه قانوني استخدام قضات مورخ 29/ 6/ 31 نسبت به كارمندان مركز قابل اجرا خواهد بود .
وزارت دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني است .
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29/ 6/ 31 تصويب ميشود .
به تاريخ هشتم آذر ماه 1331
نخست وزير - دكتر محمد مصدق

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1331/09/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران