تاريخ اجراي قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران وقانون مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش ملي اسلامي وبازنشستگي پرسنل وبازخريد سوابق خدمتي آنانتاريخ 9/5/72 شماره دادنامه 73 كلاسه پرونده 72/75

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ اجراي قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/66 مجلس شوراي اسلامي باعنايت به زمان انتشاردرروزنامه رسمي (21/8/66) واحتساب 15روزپس ازآن 7/9/66 مي باشدوقبل ازآن "لايحه قانوني مربوط به تعديل سازمانهاي ارتش ملي اسلامي وبازنشستگي پرسنل وبازخريدسوابق خدمتي آنان مصوب 12/7/58 شوراي انقلاب اسلامي "قابليت اجراءداشته است .بنابه مرابت راي صادره ازشعبه پنجم كه براين مبناصادرگرديده منطبق بااصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شوداين راي به استنادماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي كليه شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه-/72/75 23/8/1372

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي جليل كاوئي .
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 5و13ديوان عدالت اداري .

مقدمه -الف :شعبه سيزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 70/141موضوع شكايت آقاي شهرام وكيلي هروي بطرفيت شهرباني جمهوري اسلامي بخواسته ابطال حكم بازخريدي واعاده به خدمت بشرح دادنامه شماره 551-29/7/71چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه بازخريدي شاكي (از10/8/66)به استناد ماده واحده مصوب 12/7/58 شوراي انقلاب اسلامي بوده است درحاليكه قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/66مجلس شوراي اسلامي در2/8/66براي اجراءبه دولت ابلاغ گرديده بودوقانونامقررات آن حاكم برقضيه بوده و تمسك به ماده واحده فوق الاشعارمحمل ووجاهت قانوني نداردعليهذاحكم به ورودشكايت مطروحه وابطال اقدامات مشتكي عنه به بازخريدي شاكي صادرو اعلام مي گردد.
ب :شعبه پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 71/143موضوع شكايت آقاي جليل كاوئي بطرفيت نيروي انتظامي بخواسته اعاده بخدمت طي دادنامه شماره 1173-28/11/71چنين راي صادرنموده است نظربه اينكه قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/66درتاريخ 22/8/66درروزنامه رسمي انتشاريافته وبرابرماده 4قانون مدني پانزده روزپس ازانتشاردرروزنامه رسمي ضمانت اجراءيافته (7/9/66)بنابه مراتب اقدام نيروي انتظامي درتاريخ 10/8/66 به استنادماده واحدمربوط به تعديل سازمان نيروي مسلح مصوب 12/7/58 صحيحاصورت پذيرفته وايرادي بدان واردنيست وشكايت شاكي مردوداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يكشنبه پانزدهم اسفندماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14276

4
* سابقه *

73 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1372/12/15 :تاريخ ابلاغ 1372/05/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران