قانون اجازه اتوبوسراني آزاد تهران و شميران به كمپاني تجارتي دانماركي


ماده اول - به دولت اجازه داده مي شود كه اجازه اتوبوسراني آزاد را به
كمپاني شركت متفقه تجارتي دانماركي (كه به موجب قوانين دانمارك شركت
دانماركي شناخته شود) براي شهر تهران و شميران بدهد با اين شرط كه هر گاه
بر حسب پيشنهاد ديگري دولت بخواهد اتوبوسراني تهران و شميران را امتياز
انحصاري بدهد اين كمپاني با شرايط مساوي از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت
پانزده سال حق تقدم خواهد داشت بدون اين كه بتواند حق مزبور را بدون
تصويب مجلس شوراي ملي به ديگري انتقال دهد.
تبصره - هر گاه از تاريخ تصويب اين قانون تا يك سال كمپاني تعهدات
خود را به موقع اجرا نگذاشت حق تقدم ملغي خواهد بود.
ماده دوم - كمپاني متعهد است لااقل بيست و يك اتوبوس در هفت خطي كه در
نظامنامه تعيين خواهد شد حاضر نموده و حركت بدهد به علاوه كمپاني عهده دار
مي شود كه در تمام ايام سال يك اتوبوس صبح و يكي عصر به تجريش فرستاده و
عودت دهد.
ماده سوم - حداكثر كرايه از مركز اتوبوسراني به هر يك از نقاط هفتگانه
شهر بيشتر از هشت شاهي نخواهد بود.
تبصره - ميزان كرايه اياب ذهاب شميران همه ساله با رضايت دولت و
كمپاني از اول خرداد تعيين خواهد شد.
ماده چهارم - كمپاني حقي را كه از عايدات غير خالص خود (قبل از وضع
مخارج ) مطابق سوشهاي بليط و دفاتر مربوطه در آخر هر سه ماه به دولت ايران
مي پردازد كمتر از صدي پنج نخواهد بود.
ماده پنجم - اختلافات حاصله بين كمپاني و دولت و همچنين بين كمپاني و
اشخاص به موجب قوانين و نظامات داخلي در محاكم قضايي عمومي حل و فصل
خواهد شد.
ماده ششم - ساير مسائل و خصوصيات مربوطه به اين اجازه نامه از قبيل
تعيين عرض و طول اتوبوسها و نظافت آنها و تخفيف به شاگردان مدارس ابتدايي
و معافيت اطفال و تشخيص خطوط انسب و غير آن بر طبق نظامنامه اي است كه
وزارت فوايد عامه تدوين و به تصويب هيات وزرا خواهد رسيد.
ماده هفتم - براي اين قانون و نظامنامه آن وزارت داخله به وسيله بلديه
است .
اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بيست و پنجم دي ماه يك هزار
و سيصد و پنج شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
سيد محمد تدين - رييس مجلس شوراي ملي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1305/10/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران