قانون مربوط به الحاق يك تبصره به ماده 135 قانون كيفر عمومي


تبصره - در صورتي كه مرتكب غير از مستخدمين دولت باشد به حبس تاديبي از
يك ماه تا شش ماه و يا پرداخت غرامت نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال و
يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد و همچنين بايد اجرت المثل عمل آن اشخاص
را تاديه كند.
قانون فوق كه مشتمل بر يك تبصره جهت الحاق به ماده 135 قانون كيفر عمومي
است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه شنبه يازدهم آذر ماه يك هزار و سيصد
و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1337/09/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران