قانون راجع به اجازه اجراي لايحه اصلاح قانون كار و لايحه اصلاح لايحه قانوني سازماني بيمه هاي اجتماعي كارگران


ماده واحده - مجلسين اجازه مي دهند كه كميسيون مربوط مجلسين مشتركا
تشكيل و لايحه شماره 24741 - 13/12/1336 را كه وزير كار براي اصلاح قانون
كار به مجلس سنا تقديم نموده و همچنين لايحه قانوني سازمان بيمه هاي
اجتماعي كارگران را كه براي اصلاح به كميسيون كار مجلس سنا تقديم كرده است
مورد رسيدگي قرار داده و پس از تصويب كميسيون مشترك دولت آن را به موقع
اجرا گذارده و بعد از دو سال آزمايش براي تصويب قطعي به مجلسين تقديم
دارد. مادام كه لوايح مزبور به تصويب نهايي مجلسين نرسيده است مصوبات
كميسيون مشترك مربوط مجلسين قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم تير
ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1337/04/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران