قانون سازمان ملي پيشاهنگي


ماده اول - پيشاهنگي سازماني است ملي و مستقل كه تحت رياست عاليه
اعليحضرت همايون شاهنشاه براي تربيت اخلاقي و اجتماعي جوانان با رعايت
اصول پيشاهنگي و مقررات بين المللي بر طبق اساسنامه اي كه به تصويب شوراي
عالي پيشاهنگي ايران و توشيح ذات اقدس ملوكانه مي رسد اداره مي شود.
ماده دوم - شوراي عالي پيشاهنگي مركب خواهد بود از وزير دربار
شاهنشاهي - وزير فرهنگ - شهردار تهران - رئيس انجمن ملي تربيت بدني -
رئيس اداره كل تربيت بدني و وزارت فرهنگ و دبير كل پيشاهنگي و يك نفر از
استادان دانشگاه به پيشنهاد شوراي دانشگاه و دو نفر از رجال و شخصيتهاي
بصير و سه نفر از علاقه مندان با سابقه در پيشاهنگي كه به پيشنهاد وزير
فرهنگ و فرمان همايوني منسوب مي شوند.
ماده سوم - وزير دربار شاهنشاهي از طرف اعليحضرت همايون رياست شوراي
عالي پيشاهنگي ايران را به عهده دارد و وزير فرهنگ نايب رئيس شورا خواهد
بود.
قانون فوق كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه پنجشنبه بيست و ششم تير ماه
يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1337/04/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران