اصلاح آئين نامه پاداش و هزينه سفر مامورين بازرسي سازمان شاهنشاهي


شماره : 20288 - 4/5/48

هييت وزران در جلسه مورخ 4/5/48 بازرسي شاهنشاهني شماره 29/2/144/1/203 مورخ 30/4/48 بازرسي شاهنشاهي تصويب نمودند جمله نيروهاي انتظامي مندرج در بند (6) تصويبنامه شماره 33380 مورخ 9/8/47 هيئت وزيران به نيروهاي مسلح شاهنشاهي تصحيح گردد.
وزير مشاور - هادي هدايتي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1348/05/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران